Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

boek te lezen of tot anderen te spreken, of hij sluimert in en geeft geen acht op dezen vriend. De goede man komt echter voor de tweede, voor de derde maal terug. Maar de gevangene heeft een afkeer van zijne bezoeken, en verzoekt hem, door houding en bejegening, niet terug te komen, noch hem langer te storen. Nu breekt de gerechtsdag aan; de gevangene wordt voor het hof gebracht. Hij ziet den Rechter in zijne staatsiekleederen en bespeurt, dat deze de verachte vriend is, die tot hem in zijne cel kwam. Maar nu is zijne houding plechtig en de toon van zijne stem ernstig en gestreng. Hij, die als vriend verworpen werd, verschijnt nu alleen als Rechter. Zondaar! Hij die als Rechter ten jongsten dage den troon bekleeden zal, komt tot u in uwe gevangenis en biedt u aan om uwe Zaligmaker te zijn! Hij is gewillig uwe zaak te bepleiten , en belooft u eene volkomene vrijstelling op den dag des verhoors. Verwerp Hem niet, want weldra moet gij voor zijne rechterstoel staan. Verlaat u op Hem als op uwe Voorspraak, indien gij voor Hem niet sidderen wilt als voor uwen Rechter! Neem zijne uitnoodiging aan, indien gij niet hooren wilt hoe Hij eenmaal uw vonnis uitspreekt ; heet Hem nu welkom in uw hart, opdat Hij u verwelkome in zijn Koninkrijk!

Lees: Matth. 25 : 31—46. 1 Cor. 5 : 10. 1 Thess. 4 : 16—18. Openb. 1 : 7.

WAAK IS JEZUS?

Het was Job, die eenmaal zeide: „Och of ik wist, dat ik Hem vinden zou. Ik zou tot zijnen

Sluiten