Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

andere bede uiten dan deze: „Heere, behoed mij, want ik verga!" Maak er u eene gewoonte van te bidden. Zoek eene plaats, waar gij alleen kunt zijn „Wanneer gij bidt, ga in uwe binnenkamer, en sluit de deur." Sta des morgens zóó vroeg op, vóórdat uw dagwerk begint, dat gij nog eenigen tijd over hebt om te bidden. Leg uw hart open voor Hem. Zeg het Hem, hoe ellendig, hulpeloos en boos gij zijt. Belijd uwe zonden en roep om vergeving. Lees den Bijbel en bid om die heiligheid, welke daarin wordt aanbevolen. Zeg: Heer! ik ben onwetend; onderricht mij! Mijn hart is van steen: maak het week! Beheer het door uwen Heiligen Geest! Help mij, dat ik tot Jezus kome, dat ik in Hem geloove, Hem liefhebbe, Hem gehoorzame. Verlos mij van de zonde en maak mij bekwaam voor den Hemel!" En laat uw hart gedurende den dag dikwijls tot God zich verheffen, zelfs terwijl gij in uwen dagelijkschen arbeid zijt. „Bid zonder ophouden!" Indien het ook al schijnt, dat het antwoord niet dadelijk komt, ga voort met bidden, en de uitslag is gewis. Eene biddende ziel kan nooit verloren gaan. Gij kunt niet verloren gaan, terwijl gij tot Jezus roept: „Wees mij, arme zondaar genadig."

Lees: Ps. 55 : 17; 65 : 2; 102 : 17. Matth. 0:5, 6. Luk. 18 : 1—14. Hand. 10 : 9. 1 Thess. 5 : 17. Filipp. 9:6, enz".

KOM MET DE VRIJMOEDIGHEID DES GEBEDS!

Inderdaad, het is eene verwonderlijke zaak, dat het aan . zulke zondige schepselen, als wij

Sluiten