Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zijn, vergund is te bidden. Wanneer wij in aanmerking nemén, wat wij zijn en wat God is, mogen wij wel sidderen, wanneer wij tot Hem komen en vreezen, dat Hij ons verwerpen zal. Maar Hij heeft ons aangemoedigd, om zelf met vrijmoedigheid te gaan tot den troon der genade. Dat wil niet zeggen, dat wij moeten bidden zonder ootmoed en volkomen overgave, maar met de volle overtuiging, dat God ons wil antwoorden. Er zijn vele voorbeelden, dat gebeden zijn beantwoord geworden: Hiskia bad , en het heirleger van Sanherib werd met verdelging geslagen ; Elias bad, en vuur kwam van den Hemel om zijne offerande te verteren; de Apostelen baden, en de Heilige Geest daalde met wondergave op hen neder; de gemeente bad, en Petrus werd door den Engel uit de gevangenis bevrijd. Wij hebben niet te verwachten, dat ons alles wat wij voor dit leven bidden, zal gegeven worden, want wij begeeren dikwijls hetgeen ons schadelijk zou kunnen zijn. Wij kunnen echter verzekerd wezen, dat God ons datgene geven zal, wat het beste voor ons is. Maar wanneer wij om zegeningen voor onze zielen bidden, om vergeving, om heiligheid, om verlossing, dan mogen wij volkomen zeker zijn, dat ons gebed zal verhoord worden; want de Schrift zegt ons dat God ons hoort, wanneer wij iets overeenkomstig zijnen wil vragen, en zegt ons tevens, „dat God wil dat alle menschen zalig worden" Jezus zeide: „Bid en u zal gegeven worden," en: „Al wat gij zult bidden in mijnen naam, dat zal ik doen." Hij zelf bidt voor ons. Onze beste gebeden zijn te onwaardig, dan dat God ze zou kunnen aan-

Sluiten