Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dit verandert uwen toestand niet; gij zijt en blijft in gevaar! Gevaar des toorns, des doods en der hel! O, vlucht tot Jezus! Bij hem alleen is behoudenis! Ontvlied door de deur der verlossing, zoolang zij nog openstaat! want weldra zal zij gesloten zijn, en dan zult gij te vergeefs aankloppen.

Lees: Pred. 11 : 9. Ez. 3 : 17—19; 33: 1 — 19. Mark. 8 : 34—38. Luk. 12 : 16—21. 2 Petri 3 : 1—12.

KOM HEDEN NOG! MOKGEN ZAL HET REEDS BEZWAARLIJKER ZIJN DAN THANS!

Misschien meent gij, dat gij bij eene volgende gelegenheid nog even gemakkelijk tot Jezus zult kunnen komen als heden. Dit is eene hoogst gevaarlijke dwaling. Er zijn geene indrukken hoe krachtig ook, of zij verzwakken door de herhaling, en worden ten laatste krachteloos, indien men ze niet bijtijds ingevolgt. Indien gij b. v. ooit bij een geraas makende molen, of bij eene schuimende rivier woondet, dat hebt gij ondervonden, dat het geluid, hetwelk u in den beginne stoorde, spoedig nauwelijks meer door u werd opgemerkt. Even zoo maken de waarheden van den godsdienst in het eerst een diepen indruk op het gemoed; maar indien deze indruk niet dadelijk wordt opgevolgd, zullen die waarheden het gemoed al minder aandoen, totdat zij op het laatst met volkomene onverschilligheid worden aangehoord. Jezus zegt: „Ik sta aan de deur, en ik klop! „Hij klopt bij u aan door leerredenen , boeken, gesprekken, geweten en andere

Sluiten