Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ernstige waarschuwingen. Het geluid daarvan ontroert u; maar indien gij niet opstaat en de deur opent, zal het u morgen reeds minder treffen, totdat gij ten laatste in het geheel niet meer hoort. Hoe velen, die weleer een diep gevoel voor den godsdienst hadden, gevoelen er thans niets van, en wandelen snel en rustig ten verderve! Op de smalle hellingen van sommige steile zeeklippen leggen duizenden zeevogels hunne eieren, welke aan eenige menschen, die ze opzamelen, een gevaarvol bestaan opleveren. Het gebeurde eens dat een man zijnen ijzeren koevoet in den grond stak, en zich bij het touw afliet, dat hij daaraan had vastgemaakt. Toen hij evenwel tot aan het einde van het touw was gegleden, bevond hij dat het te kort was, zoodat hij de smalle helling, waar de eieren lagen, niet kon bereiken, tenzij hij zich, even als eene spin aan haren draad, heen en weder slingerde, totdat hij door een zwaai de smalle helling bereikte. Hij deed dit, en het gelukte hem eindelijk zijnen voet op de rots te plaatsen , maar dit doende moest hij het touw loslaten, en daar zat hij nu op de smalle ruimte der steile klip! Zijn toestand was thans allerverschrikkelijkst. De zee kookte honderd voeten diep onder hem. Het was onmogelijk naar boven of beneden te klimmen. Geen ander verschiet opende zich voor zijne oogen, dan van honger te sterven of op de vooruitstekende punten van de rots te pletteren te vallèn. Het touw was het eenige raiddel tot zijne ontvluchting. Hbg slingerde het heen en weder, maar wanneer het stil hing zou het ten eenenmale buiten zijn berèik zijn. lederen

Sluiten