Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

keer, dat het naar hem toeslingerde, bleef het weder eenige duimen verder van hem verwijderd dan den vorigen keer. Met elke seconde vermeerderde zijn gevaar. Mij bezon zich, en snel een besluit nemende wachtte hij het oogenblik af, waarop het touw weder naar hem toeslingerde, deed eenen geweldigen sprong voorwaarts greep het touw, en bereikte den top van de tegenoverliggende rots in veiligheid. — Zondaar! uwe zaligheid wijkt met elk oogenblik van uitstel verder van u! De hel is beneden u! Weldra zal de dood u ter aarde werpen! Maar Jezus is nabij om u te behouden! Hij noodigt u uit, om u aan Hem vast te houden! Hij is uwe eenige hoop. Grijp hem door het geloof! Gij kunt uwen greep niet missen. Hij zal u vasthouden en u optrekken in den Hemel! maar bedenk, dat het met elk oogenblik moeilijker en gevaarlijker wordt! Kom dan heden nog tot Jezus!

kom heden nog! morgen kan het te laat zijn!

Misschien hebt gij bij u zeiven wel voorgenomen te eeniger tijd tot Jezus te gaan, maar juist heden nog niet. Gelijk Felix, zegt ook gij : „ Voor ditmaal ga henen, en als ik gelegener tijd zal bekomen, zal ik u tot mij roepen." De satan weet, dat wanneer gij den godsdienst verwerpt, hij u hoogst waarschijnlijk voor altijd gevangen zal houden. God roept: „heden , Zoo ge mijne stemme hoort, verhardt uwe harten niet. Ziet, heden is het de dag der zaligheid!" De satan fluistert u toe: niet heden maar morgen! Hij belooft

Sluiten