Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dominé's, die ook zelf de zegeningen van Möttlingen. kent en erkent, mij aan om mijn dokter op te zoeken, opdat ook hij zien kon welk wonder God aan mij gedaan had.

Mijn verblijf in Möttlingen had tien weken geduurd en zoo bleef mijn dochter na mijn terugkeer nog wat bij mij. Haar nam ik mee, daar zij als verpleegster het geheele verloop had gadegeslagen en dus ook alles nauwkeurig kon beschrijven. Ik zelf had mijn rug niet kunnen zien, laat staan precies waarnemen.

De dokter liet zich alles vertellen en sprak nog eens van de nuttigheid van een Röntgenonderzoek. Op ons antwoord, dat wij zonder Röntgenonderzoek wel wisten waar de etter vandaan was gekomen, was hij zeer verrast en onderwierp mijn rug nog eens aan een nauwkeurig onderzoek. Hij bevond hem volkomen in orde en kwam tot de spontane verklaring: „Hier is een groot wonder gebeurd; gij hebt alle reden om recht dankbaar te zijn." Ik kon dit ten volle beamen. Bij deze uitspraak heeft hij — gelijk reeds gezegd — tevens de door mijn dochter beschreven verlamming bevestigd.

Bij het weggaan zeide ik nog: „Alle achting, dokter, voor de medische wetenschap, maar mij zou ze toch niet hebben kunnen helpen."

Hierop heb ik geen antwoord gekregen.

Behalve deze kreeg ik nog een andere medische bevestiging.

De zooeven genoemde predikant leidt hier een christelijke mannenvereeniging, waar naast bijbelsche onderwerpen ook vragen met betrekking tot volk en wereld worden behandeld. Dikwijls woont ook een dokter de vergaderingen bij.

Op verzoek dezer Vereeniging heb ik op een avond een getuigenis over geloofsgenezing en over mijn eigen genezing gegeven, waarbij die dokter onder de toehoorders was. Bij het naar huis gaan zeide hij mij, dat er verscheiden vragen in verband met mijne mededeelingen bij hem waren opgekomen, waarover hij graag eens met mij wilde spreken. Ik stelde mij begrijpelijkerwijze voor zulk een onderzoek gaarne beschikbaar. Maar in plaats van met mij, besprak hij de zaak met zijn collega, die mij behandeld had. Op de volgende vergadering der mannenvereeniging, waar wij onze bespreking van de geloofsgenezing zouden voortzetten, was de tevoren twijfelende geneesheer de eerste die het woord vroeg en ons mededeelde dat hij met den dokter die mij onderzocht had over mijn genezing had gesproken en thans moest bekennen, dat zijn twijfel was verdwenen; hij was overwonnen, al mijne mededeelingen waren juist.

Sluiten