Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een simpel mensch. De macht voor haar vervulling ligt alleen in God zelf!

Luister naar deze heerlijke verklaring in het midden van deze reeks beloften voor Israël:

„Ik de Heere heb het gesproken en zal dit doen." (Ezech. 36 :36).

Hier is geen twijfeling of besluiteloosheid, noch wachten op menschenhulp: „Ik zal dit doen." — Ofschoon er aan wordt toegevoegd: „Alzoo zegt de Heere Heere, daarenboven zal Ik hierom van het huis Israëls verzocht worden, dat Ik het hun doe." (vers 37).

„Ik zal ze vermenigvuldigen van menschen als schapen."

Israël moet vragen en God zal geven.

III. HET BEWIJST DAT DE BIJBEL WAAR IS.

Zegt de Schrift niet, dat Abraham zal worden tot een groot en machtig volk, niet een kerk? (Genesis 18 : 18).

Wij kunnen deze natie aanwijzen!

Zegt de Schrift niet, dat Abrahams naam groot zal zijn? — Wij kunnen het land van zijn zaad aanwijzen!

Zegt de Schrift niet: „Koningen zullen uit haar (Sara's) lendenen voortkomen?" — Wij kunnen de Koningen aanwijzen!

Zegt de Schrift niet, dat Jacob's zaad zal verspreid zijn van Oost naar West en van Noord naar Zuid? — Wij kunnen de natie aanwijzen, bij wie deze profetie tot werkelijkheid is geworden!

Zegt de Schrift niet van Jacob: „Een menigte van natiën zullen uit u voortkomen?" — Wij kunnen deze natie en hare koloniën aanwijzen!

Zegt de Schrift niet, dat de Christus tot glorie zal zijn van het volk Israël? (Luc. 2:32). — Wij kunnen de natie aanwijzen, die dit ondervindt.

Zegt de Schrift niet: „Het Koninkrijk zal van u (de Joden) weggenomen worden en gegeven aan een volk, dat zijne vruchten voortbrengt? (Matt. 21 :43). — Wij kunnen hetzelve aanwijzen.

Sluiten