Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Waarom bestrijden de Modernisten ons? Omdat wij hun onschriftuurlijke theorieën verbrijzelen in duizend stukken. De Modernisten meenen aan te kunnen toonen, dat de Bijbel onbetrouwbaar is. — Wij toonen aan, dat de Bijbel waar is!

God zegt: „Mijn Woord zal niet ledig tot mij wederkeeren." — De Modernen verklaren het voor onwaar. Wij zeggent „Nooit, want de Schrift zal worden vervuld.

Alle twijfelaars van de wereld kunnen nooit Gods woord onwaar maken. Het is de waarheid!

Christus zegt: „Uw woord is de waarheid!" vBeteekent het, niets, dat de betrouwbaarheid en de waarheid van Gods woord kunnen worden vastgesteld. — Zeer zeker! Wij toonen de waarheid van den Bijbel aan.

Spreekt de Bijbel niet van een verbondsvolk om het aardrijk weder op te richten, de verwoeste erfenissen te herstellen, de deuren der gevangenissen te openen, de slaven te bevrijden en hunne boeien te verbreken?" (Jes. 49:8, 9). — Wij kunnen de natie aanwijzen, die dit deed.

O zeker! wij toonen aan, dat de Bijbel waar is.

Maar helaas, de wereld is in droeven nood, want de Satan is de kerken binnengetreden om hun theologie te bederven en twijfel te verwekken aan de Goddelijke Zoonschap van onzen Heer, om zoodoende de grondslag van den Christelijken godsdienst te^ treffen. i<t^M

Aan ons is het gegeven dit schandelijk werk van den Satan in het licht te stellen en hem te ontmaskeren voor het oog van alle menschen.

Is dat niet een „goed"?

Satan's doel is het hart van een mensch ongeloovig te maken, betuigende dat God deze dingen leert. — Wij leeren Hem kennen! Is dit niet een „goed"?

Onze theologen zeggen, dat Israël verstooten is, weggevoerd, verloren en onherstelbaar onder de natiën vermengd.

Wij toonen aan, dat Israël nog bestaat, hersteld zijnde; en de vervulling van ieder woord van Gods beloften met betrekking tot hen.

Is dat niet een „goed"?

De laatste groote strijd tusschen God en Satan is niet in den

Sluiten