Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een langen tijd van wachten, nu vervuld is en wel in werkelijken zin in het thans nog blind zijnde Angelsaksische ras, en voor de oogen van alle volkeren? — Zoodat wij, die zoekende zijn geweest om het verloren Israël te vinden, plotseling ontdekken, dat , wij zelf het waren, „het volk", ,,de zonen van den levenden God." (Hosea 1 : 10).

Wat zullen wij nu zeggen van alle deze dingen? Zullen we er boven schrijven: „beteekent niets"?

Laten wij nu terugkeeren tot de beschrijving van Dr. Parker.

Als wij Israël zijn, dan is God in bijzondere zin.een God voor ons en wij zijn Zijn volk.

Nu heeft een vensterkozijn gewoonlijk vier zijden. Laten wij het ons voorstellen.

1. Schrijf aan de bovenzijde: „Wij zijn Gods volk en Hij is onze God".

2. Schrijf van boven naar beneden op de linkerzijde: „Zijn Geest rust op ons".

3. Schrijf van boven naar beneden op de rechterzijde: „Zijn Woord is tot ons".

4. Schrijf op de onderzijde: „Zijn Sabbath is van ons". Verwatenheid aanmatiging, zegt gij?

Luister!

„Gij hebt uw volk Israël u bevestigd,, U tot een volk in eeuwigheid en Gij Heere, zijt hun tot eenen God geworden". (2 Sam. 7:24).

Hier hebt gij de bovenzijde!

En nu 2 en 3, de beide zijkanten:

„Mij aangaande, dit is mijn verbond met hen, zegt de Heere (let erop, dat dit niet een gebod is, maar een verbond, een tractaat door God Zelf gemaakt, let op het kenmerkende verschil: een gebod is iets voor ons om te volbrengen; een Verbond is iets dat God voor ons doet; en dit is Gods verbond,, niet een gebod). „Mijn Geest, die op u is, en Mijne woorden, die Ik in uwen mond gelegd heb, die zullen van uwen mond niet wijken, noch van den mond uws zaads, noch van den mond van het zaad uws zaads, zegt de Heere, van nu aan tot in eeuwigheid". (Jes. 59 : 21).

Een heel merkwaardig woord, oppervlakkig gelezen over het

Sluiten