Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Beteekent het niets, dat zelfs de wuftheden en de zonden van Israël, ook al mogen zij tuchtiging ontvangen, nimmer een einde kunnen maken aan dit verbond?

Beteekent het niets, dat niettegenstaande de dwaasheid en ongehoorzaamheid van Israël, God hen zekerlijk behouden en geleiden zal tot een voortreffelijke gehoorzaamheid en tot een volledige verzoening met Zichzelf?

Beteekent het niets, dat geen van alle, tijd noch omstandigheden, zonden noch Satan, noch Israël zelf, deze groote^ en glorievolle voorbeschikte volmaaktheid geheel kan vernietigen?

Beteekent het niets, dat de Schepper van hemel en aarde — God Zelf — de zon, de maan, de sterren, de zee en alles wat daarin is, tot getuigen neemt, zoo dit kan voorbijgaan, alzoo ook voorbij zal kunnen gaan, dat Zijn volk Israël, geen volk zal zijn alle de dagen, om alle dingen te volbrengen tot het begeerde einde? ,

Al deze dingen staan in den Bijbel geschreven, niet onder een dekmantel van duistere vormen of van overdrachtelijke woorden, waar wij van kunnen maken wat wij willen; maar in vaste en duidelijke taal, helder en klaar!

En was het niet onze blindheid geweest, wij zouden het reeds lang gezien hebben. <*

Het betaamt ons te bedenken, dat noch ons misverstand, noch ons ongeloof ooit Gods uurwerk kan laten stilstaan, of dat Hij Zijne hand één seconde terugtrekt.

. Door al de strubbelingen en den chaos van den tijd heen worden Gods plannen en bedoelingen met volmaakte zekerheid geleid tot hun glorierijke vervulling.

Niet naar de foutieve en verkeerde leeringen van menschen, maar volgens het luisterrijke en accurate geopenbaarde woord van God.

En dat zal vervuld worden, niet naar de bekrompen meéningen van onze begrippen, maar overeenkomstig voorverordineerde besluiten van den Werker, den almachtigen Liefhebber van Israël.

„In die dagen zullen de dooven hooren de woorden des Boeks (dit doen zij heden ten dage niet, Het Boek schreeuwt hen toe, maar zij willen niet luisteren) „en de oogen der blinden, zijnde

Sluiten