Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Aangedaan zijn met Kracht uit de Hoogte

door JOH* RIETDIJK

AFDEELING A.

I. DE GEEST BELOOFD.

(Lees a.u.b. biddend en ernstig de vermelde teksten) Meer dan ooit voelt men behoefte aan «Kracht uit de Hoogte» Bidstonden worden gehouden in verscheidene landen en onder verschillende kinderen Gods. Is het pijnlijk te zien hoe yelen afvallen van het geloof en anderen lauw zijn; het is nochtans een verblijdend teeken, dat ernstige en geestelijke christenen volhardend en eendrachtiglijk bidden om de «Gave des Heiligen Geestes». (1 Tim. 4:1; Openb. 3:16 vglk 3-8-11)

Lezen we nu, geliefde lezer(es). het woord van Christus in het evangelie van Lukas, hoofdstuk 24 vers 49: «En ziet Ik zende de belofte Mijns Vaders op u; maar blijft gij in de s'.ad Jeruzalem, totdat gij zult aangedaan zijn met kracht uit de Hoogte*

1. De Waarde en Belangrijkheid der Belofte.

Dit blijkt uit het votgende: le vers 45 «Toen opende Hij hun verstand, opdat zij de Schriften verstonden». Helaas velen m onze dagen hebben een gesloten oog, oor en harf- voor de diepere waarheden. Zelfs vele geleerden en z.g. geestelijken zien niet m het groote gewicht en de bijzondere waarde van het «Kleed des Heiligen Geestes» (Luk. 10:21). 2e vers 46 «Alzoo is er geschreven, en alzoo moest de Christus lijden...» Eerst — en met eerder — na het lijden van onzen Heere Jezus Christus, kon de Belofte vervuld worden. De Heilige Geest, of de Belofte des Vaders, is buitengewoon kostbaar, wijl verkregen door Christus lijden en sterven. 3e vers 47 (vglk. Matth. 28:19) Het Groote bevel: «Gaat dan heen... en in zijnen naam gepreT^T^11 ^ee™» en vergeving der zonden...» staat onmiddelijk m verband met de Belofte en kan alleen in de Kracht des Geestes vervuld worden. 4e vers 49 «En ziet, d.i. merkt op ! de Heere Jezus vraagt onze bijzondere aandacht voor de Belofte des Vaders. Hebt gij reeds hierover na gedacht; en uwen Vader gebeden zijn belofte ook aan u te vervullen? (Luk. 11:13; 1 Joh. 5:14-15). 5e <dk zende...» zeide Jezus

Sluiten