Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

heeft den Heiligen Geest... goed gedacht». (Hand. 15:28). De Heilige Geest zeide (dus sprak) «zondert «Mij» af beiden Barnabas en Paulus tot het werk, waartoe «Ik» hen geroepen heb). (13:2).

b) «Aangedaan zijn met Kracht uit de Hoogte».

De belofte bevatte: Kracht voor de discipelen. Natuurlijk was dat absoluut noodig: noodig voor hen, en noodig voor ons Daarom gebood ook Jezus: «maar blijft te Jeruzalem, Totdat...»

Noot: daar is een tweeërlei-kracht, en wel van Boven ën van Beneden. De Kracht («dunamos») van God voor het werk van God! Met niets minder kunnen wij het doen. (2 Cor. 10:3-5). Wanneer zij hun Meester vroegen: «zult Gij in dezen tijd dan Israël het koninkrijk wederoprichten»; antwoordde Jezus, maar gij zult ontvangen «de Kracht des Heiligen Geestes» dierover u komen zal; en gij zult Mijne getuigen zijn» (Hand. 1:6-8).

Noot: Geliefden, het is goed naar Jezus wederkomst uit te zien; maar vergeet niet door dat heerlijke vooruitzicht, dat Hij eerst in u wil komen in den Heiligen Geest. (Joh. 14:16, 18, 20, 23).

c) «De Doop des Heiligen Geestes» (Hand. 1:4-5).

De Belofte des Vaders beteekent ook den «Doop des Geestes», eene onderdompeling in de Kracht des Geestes; tot een bekwaam-making om den Heere te dienen in den Heiligen Geest (2 Cor. 3:6; Filip. 3:3.) Hebt gij reeds dezen Geestes-doop ontvangen? Hij is ook voor u. Nu!

d) «De Zalving des Geestes».

In deze wonderbare Belofte ligt ook: «de zalving des Heiligen Geestes». Door de bekeering wordt iedere geloovige een «priester», en kan direct tot God naderen; doch wanneer de Belofte persoonlijk aan den geloovige vervuld is gewordendan is hij een «Gezalfde priester». (2 Cor. 1:21; 1 Joh 2 -20-27 vglk. Exod. 29:7-8). Deze zalf-olie drukt de kostbaarheid en liefelijkheid des Geestes uit. Als «gezalfden des Heeren» zJjn wij Gode geheiligd, tot aanbidding in den Geest; en dan geeft onze dienst, eene lieflijke-reuke in Gods neusgaten. Dan dienen we met blijdschap, want wij zijn gezalfd met «Vreugdeolie». (Hand. 13:52; Filip 4:4; Hebreen 1:9).

e) «Onderpand» en «Zegel».

Verders hebben wij in deze Machtige Belofte des Vaders, den Heiligen Geest als ons «Onderpand» en «Zegel». Paulus zegt: «... die ons ook het «onderpand des Geestes» gegeven heeft» (2 Cor. 5:5). Het Onderpand is Gods-Hand-geld aan ons gegeven, tot een verzekering van «Gods-erfenis». (Rom. 8:17). «Het «onderpand van onze erfenis», tot de verkregene verlossing, tot prijs Zijner heerlijkheid». (Efeze 1:13-14; 4:30) Lees vers 13 «Nadat gij geloofd hebt, zijt «Verzegeld» geworden met den Heiligen Geest der Belofte». Door het «Bloed» van Jezus gekocht; en door den «Geest» Verzegeld. Wonderbare genade !

Sluiten