Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dr of Ds; of vragen u: hebt u dat boek al gelezen. Helaas, vele predikers en kerkleden lezen te veel in boeken en bladen; en veel te weinig in hun Bijbel. Wij moeten Bijbelonderzoekers zijn; en Bijbelsche Christenen worden! Laat ons immer vragen: waar staat het geschreven; dewijl de H Schrift onze. eenigste-richtsnoer des geloofs is.

IN de "LAATSTE DAGEN,, «En het zal zijn in de laatste dagen, Ik zal uitstorten van Mijnen Geest». De tegenwoordige bedeeling (tijd) wordt in de H. Schrift dikwijls «de laatste dagen» genoemd. (2 Tim. 3:1; 2. Petrus 3:3). Pinksteren behoort bij de laatste dagen. De nederdaling des Geestes kwam aan het begin dezer laatste dagen. Dat deze laatste dagen niet voorbij zijn, leert de Schrift klaar, (zie slechts Hand. 2:19-20 «wonderen... bloed, vuur en «ookdamp... de maan in bloed... (en dat moet nog vervuld worden). In die dagen zou God in ruime mate den Heifligen Geest uitstorten, hetgeen aangeduid wordt door de woorden: «Ook op Mijne dienstknechten en dienstmaagden», hetgeen in het oorspronkelijk eenvoudig «slaven» (douloi) beteekent. Die machtige uitstorting zou duren Tot de JGroote en doorluchtige dag des Heeren» komt (2:20 vglk Jes. 32:15; Zach. 12:10). De Schrift spreekt ook van den «Vroegen Regen» en den «Spaden Regen» (Joël 2:23; Jac. 5:7; Jer. 5:23-26). Deze vroege regen doorweekt den uitgedroogden bodem en maakt het ploegen en zaaien mogelijk; en zonder den spaden regen kan het graan geen vollen wasdom bereiken.

DE UITSTORTING DES GEESTES God gebruikt deze beelden om de machtige uitgieting des Geestes te illustreeren. Gedurig wordt de Heilige Geest voorgesteld als een vloeistof, die uitgestort kan worden. (Jes. 44:14; Ezech. 39:29 e a.) Dit is te verklaren naar de beelden van «regen» en «olie». (Hebr. 1:9).

Evenals nu de «Vroegen Regen des Geestes» op Israël en de bekeerde heidenen kwam; even zoo zal de «Spaden Regen des Geestes» komen op Heidenen en op Israël; tot volrijping der gemeente en hare inzameling; en bekeering van Israël tot den Heere. (Zach. 12:10).

ONZE VERANTWOORDELIJKHEID Hoewel God de wasdom geeft (1 Oor. 3:6-7; Joh. 15:1), zoo zijn wij evenwel Gods mede-arbeiders. (3:8-9). Petrus schrijft: wast op in genade en kennis. (2 Petr. 3:18). God werkt in ons het willen; evenwel wordt gezegd: werkt uw zelfs zaligheid met vreeze en beven. (Filip. 2:12-13). Wij moeten jagen, grijpen..., waartoe we van Christus gegrepen zijn. (3:12) Hoewel we le^en in Hand. 2:4 «en zij werden vervuld»; lezen we toch ook: wordt vervuld met den Geest! (Efez. 5:18). Niet dat wij ons

Sluiten