Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Matth. 13:58). Gehoorzaamheid (geloof) daarentegen opent Gods hemelen, doet Gods Kracht nederdalen en de arm des Heeren openbaren (Jes. 53:1; 59:1-2). Breng alles in Gods Schathuis wat Hem toebehoort!... «en beproeft Mij nu daarin, zeg de Heere der heirscharen, of Ik dan niet opendoen zal de vensteren des hemels, en U zegen afgieten... (Maléachi 3:6-18) ... Keert weder tot Mij, en Ik zal tot u wederkeeren, zegt de Heere». «Keert u tot Mijne bestraffing; ziet, Ik zal Mijnen Geest ulieden overvloedig uitstorten; Ik zal Mijne woorden U bekend maken». (Spreuk 1:23). Bidt en U zal gegeven worden! (Joël 2:12-19; Kol. 3:5) dan zult gij u verheugen en zeggen: de Heere heeft groote dingen gedaan. (Joël. 2:21-32; Deut. 16: 10, 16, 17; 2 Cor. 9:6-8).

Profeteeren — Gezichten — Droomen.

«En uwe zonen en uwe dochters zullen Profeteeren, eh uwe jongelingen gezichten zien, en uwe ouders droomen droomen». «Profeteeren». Er staat niet «prediken»; maar «Profeteeren». Jezus bevel was: Gaat heen, Predikt het evangelie, en bij het prediken (al worden we geholpen door Gods Geest) is het verstand werkzaam; doch bij het profeteeren, is het verstaald vruchteloos. (1 Cor. 14:14-15); dewijl de Geest door ons spreekt. Hand. 2:4, 17). Profeteeren is altijd een gevolg van eene nederdaling en bewerking des Geestes. (Hand. 19:6; Num. 11:26; 1. Sam. 10:10; 19:20-24). Het Hebr. woord «nabi» (profeet) komt van een wortelwoord wat «opborrelen» beteekent; .de gedachte is dan dat de woorden door eene onweerstaanbare ingeving voortgebracht worden, en uit den mond van den spreker (ster) vloeien. (Joh. 4:14; 7:37-39). Prediken kan men altijd (vgl. 2 Tim. 4:2); profiteeren niet, dewijl men deze gave niet willekeurig kan gebruiken.

«Gezichten» de Geest Gods openbaart de dingen hoorbaar en zichtbaar; daarom werd de O. T. profeet ook wel «Ziener» genoemd. (1 Sam. 9:9). God sprak tot Abraham (e. a.) in een Gezicht, zeggende: Vreest niet... (Gen. 15:1). God kan dus ook zichtbaar spreken. Zacharia was verstandig in de Gezichten Gods. (2 Kron. 26:5 zie ook Dan. 7:2; 8:1; Hoséa. 12:11) «Ik zal het gezicht vermenigvuldigen». Én in het N. Test. lezen we: «de Heere zeide in een gezicht... (Hand. 9:12; 10:3, 9-17). Gezichten worden niet altijd direct geheel verstaan. (10:17); dik wijls later bij de vervulling (10:17-21, 24). Paulus zendingsreis naar Europa, werd door een gezicht voorafgegaan. (16:9-10, 12; 18 :9 e; a. vglk. 1 Cor. 14:26).

«Droomen». We zouden misschien den droom als de laagsteopenbarings-vorm van God kunnen noemen. Jozef van het O. en Jozef van het N. Testament, ontvingen reeds droomen van God. Jozef had ook de «gave der uitlegging van droomen» van den Heere ontvangen. (Gen. 37:5-ll, 40:8-14; Dan. 1:17; Richt. 7:13-15). Na de (1) vervulling des Geestes, komt het: (2) «Ik zal Mijne woorden u bekend maken» (Spreuk 1:23); en dat kan God op allerlei wijze doen. (Hebr. 1:1).

Sluiten