Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

blikkelijk-uiterlijk-Teeken is; wacht ons nu nog slechts te onderzoeken «Wat» dat Teeken mag zijn. Zulks moet geschieden bij zorgvuldige lezing van de voorvallen ons beschreven in de Handelingen, a) De dag van het Pinksterfeest. Hand. 2:4. Het bovennatuurlijke en uitverkoren-Teeken is hier, zonder tegenspreken; het spreken met andere-Talen. Petrus erkende duidelijk het feit in Hand. 11:15, als een aangenomen-teeken. De uitstorting des Geestes te Cesarea werd als echt (authentiek) beschouwd, door de «Talen» te hooren. Petrus zeide in zijn verantwoording: «Gelijk ook op ons in den beginne». (10: 47).

b) Samaria. Hand. 8:14-18. Hier hebben we niet de vermelding wat het kenteeken was. De herhaling van het bekende en erkende is ook niet immer noodig! Het feit dat het altijd plaats greep; en het spreken bij de vervulling des Geestes, een natuurlijk-uitvloeisel is; rechtvaardigt ons hier hetzelfde te gelooven. Schrift met Schrift uitleggen is het beste, dan verklaart de Bijbel zich zeiven. Voorts lieve lezer (es) let op de woorden: «als Simon Zag» (8:16; 2-23). Dus direct werd het hier bemerkt aan een uiterlijk-Teeken!

c) Paulus, te Damaskus. Hand. 9:8, 9, 17. Let op: drie dagen na zijn bekeering ontving hij den Heiligen Geest. De ontvangst wordt niet afzonderlijk beschreven, doch is inbegrepen in de woorden: «en met den Heiligen Geest vervuld zoudt worden». Omtrent nu de Talen leze men Paulus' eigen getuigenis in 1 Cor. 14:18. Paulus sprak in vreemde talen.

d) Cornelius en de zijnen. Hand. 10:1-2, 44-46. Het is duidelijk dat het bevredigende bewijs tot de verbaasde Joden was: het spreken met Talen. Lees en zie: «... Want zij hoorden hen spreken met vreemde talen. Dit woordje «Want» wordt hier met zulk een klem vermeldt, dat de oprechte lezer, zich niet kan losmaken van het bindend-overtuigend Teeken der Talen.

e) De 12 discipelen te Efeze. Hand. 19:1-7. Hier wederom lezen we: «en zij begonnen te spreken met Andefe-Talen en Profeteerden». Vele jaren na Pinksteren is het nog hetzelfdebewijs, wat den Geestes-doop vergezeld. Wij mogen dus verzekerd zijn dat wij hier op Bijbelscheinrgrond staan; en de leer omtrent den Geestes-doop met het Teeken der Talen absoluut Schriftuurlijk is! (Mark. 16:17).

Vraag: Is dat Teeken voor alle geloovigen?

Antwoord: Ja, voor een ieder die den doop des Geestes ontvangt; daardoor hebben ook alle geloovigen direct de absolute Zekerheid! Lees Hand. 2:4 «Allen» Zij werden allen vervuld (en sommigen begonnen te spreken? Neen, dat staat er niet!) Zij werden allen vervuld en begonnen te spreken. «Die vervuld werden spraken dus, zie ook «de tongen zaten op een iegelijk van hen» (2:3) ook 19:8-7 «en alle deze...»

Vraag: Hoe is Hand. 2:4; 19:6 in overeenstemming te bren• gen met 1 Cor. 12:30 waar staat: «Spreken zij Allen in Talen?»

Antwoord: Paulus behandelt in 1 Cor. 12 de «Geestelijke

Sluiten