is toegevoegd aan uw favorieten.

Aangedaan zijn met kracht uit de hoogte

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Cor. 12-14).

1. Oorsprong en Aard der Geestelijke-Gaven.

De Gaven vinden hun oorsprong in «God», die een ieder mildelijk geeft. (1 Cor. 12:6) «dezelfde God, die alles in allen werkt». Door «Christus» komen ze tot ons. (Joh. 14:16- Kol 1:19). «De Heilige Geest», deelt de gaven naar Zijn 'wil uit» (1 Cor. 12:11). De aard der Gaven zijn dan ook «Goddelijk» en «Bovennatuurlijk».

2. Sommige Gaven des Geestes.

«En er is verscheidenheid der gaven, doch het is dezelfde Geest».

«Het Woord der Wijsheid» en het «Woord der Kennis», «Want dezen wordt door den Geest gegeven het: «Woord'der Wijsheid», en eenen anderen het «Woord der Kennis», door den zelfden Geest. De H. Schrift spreekt veel over «Wijsheid» en «Kennis» en dikwijls worden ze tezamen genoemd. (Rom. 11: 33; Kol. 2:3) «In welken al de schatten der wijsheid en der kennis verborgen zijn». Voorts maakt de Schrift onderscheid tusschen «menschelijke wijsheid» en «Goddelijke wijsheid». Paulus betuigde: «Mijne rede was niet in bewegelijke woorden der menschelijke wijsheid, maar in Betooning des Geestes en der Kracht». (1 Cor. 2:4; Jac. 3:13-18) Op den Christus was de Geest der Wijsheid en der Kennis» (Jes. 11:2). Sommige personen onder het O. Testament kunnen als voorbeelden dienen voor deze gaven te waardeeren. B.v. Bezaleël (Exo. 31:16) Salomo (1 Kon. 3:28; 4-29; 5:12). Daniël (2:30) e. a. a) «Het woord der Wijsheid». In 1 Cor. 12:8 spreekt de Schrift over het woord der wijsheid. God zeide: «Ik zal Mijne woorden u bekend maken» (Spreuk 1:23). En dat doet Hij ook rechtstreeks door deze gave(n). Paulus zegt: «en wij Spreken wijsheid... ons geopenbaard,... opdat wij zouden Weten. Spreken met woorden, niet die de menschelijke wijsheid leert, maar met Woorden, die de Heilige Geest leert. (1 Cor. 2:6, 7, 10, 12, 13). Jezus beloofde de discipelen in moeilijke tijden: «... want Ik zal u mond en wijsheid geven» (Luk. 21:14-15) «want gij zijt het niet, die spreekt, maar het is de Geest uws Vaders, die in (door) u spreekt» (Matth. 10:19).

Deze gave is dus niet onze-mensch-wijsheid, noch onze wijsheid en kennis door den Geest verlicht; maar een aparte-gave, op één moment verkregen; en gebruikt in de ure, wanneer de Heilige Geest de woorden geeft. (Hand. 6:10). b) «Het woord der Kennis». Deze beide gaven zijn ten nauwste verwant; maar ook onderscheiden, en staan vooral in betrekking tot de bedieningen : apostelen, profeten en leeraars. De eerste gave zal vooral de «wijsheid Gods» in en door Christus geopenbaard, de gemeente verkondigen (1 Cor. 1:23-24); de tweede gave; het ongeziene, en ongehoorde, hetgeen God bereid heeft, openbaren en bekend maken, opdat wij allen zouden weten, welke zij de hoop Zijner roeping (1 Cor. 2:9-10; Efez. 1:17-18).