Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Mr Dolman stemt dus ook toe dat deze Krachten er kunne zijn. Wat 1 Cor. 13:8 betreft, zagen wij wat de veelzeggende uitlating te beteekenen heeft. En omtrent de kerkgeschiedenis weten we, én dit Openb. 2-3 (de zeven gemeenten) én uit de historie, dat het geloof verflauwde, de Kracht de kerk verliet (in het algemeen) en de wereld er in kwam. (Luk 18:8; Matth. 13:58 ; 17:19-20 vglk 21:21-22; Mark. 16:17; Joh. 14:15) Zie eii bemerk wat het Geloof vermag, — ten alle tijde — in Christus Jezus, de onveranderlijke; en wat ongeloof doen kan! Is Markus 16:16 voor alle tijden: «die geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden...» Vers 17 en 18 is eveneens voor alle tijden! Waarom niet? «die geloofd zullen hebben, zullen deze teekenen volgen: in Mijnen naam zullen zij duivelen uitwerpen, met nieuwe tongen spreken...» In deze verzen ligt geenszins de gedachte dat het Geloof slechts 30 of 40 jaren zulks zou kunnen doen; doch wel de verzekering: ten allen, tijdel c) Anderen beweren: «De Christelijke Leer is bevestigd door wonderen en teekenen; en de geheele wereld is overtuigd van de Waarheid van het Christendom; derhalve zijn de Gaven met meer noodig» doch ook een dergelijke gedachte n 1 ■ eens de Leer overal verspreid, de Gaven des Geestes zouden verdwijnen, vindt u nergens in de Schrift uitgedrukt. Ten tijde van Mozes werd de wet en de vergadering der woestijn met wonderen versierd; doch niet alleen aan het begin tot bevestiging; ook na Mozes en onder alle profeten. En als ten tijde van Elisa, geen kranke Israëliet genezen werd, dan ligt de oorzaak hiervan in Israëls afgoderij en zonde. (vgl. Luk. 4:27 vglk 2 Kon. 3:1-3). Meer dan ooit heeft de wereld vandaag van noode, om de Echtheid, de Werkelijkheid, de Kracht en Blijdschap des Evangelies te aanschouwen! (Rom 1-15-16- 14-171 Cor. 1:18, 24; 4:20; Gal. 3:2-5; Kol. 1:4-6; Thess. 1:5-6). Een ctooct-geloof bij liefdeloze discipelen, zal de wereld niet aanlokken God te dienen. Joh. 13:34-35; Jac. 2:14-26). Noch woorden woorden alleen. Het Evangelie is eenkracht Gods! In de zg' Christen-danden zijn scharen van ongeloovigen. Vele predikers zoeken de vooruitgang der kerk in kracht van beneden (dwz eigen talent kunst, enz.) in plaats van de kracht van Boven.

Oor. 10:3-6). Hooren en lezen we soms niet: «.Wij Christenen van de 20e eeuw, wij hebben meer dan in den eersten tijd! Wij hebben meer Bijbel-kennis, meer opvoeding, geleerdheid en ontwikkeling. Wij hebben Universiteiten, Groote kerken en se-

Se^efika^ten!--- (zie b-v' <<The Bible <?> Witness» Febr. 1930 Titel: «Tongues» door Baron Porcelli). Volgens Mark ib:l7 zijn de Teekenen ook natuurlijke gevolgen, voortspruitende uit het geloof.» — Vermeerder ons het geloof? — mogen we wel bidden, d) «Maar indien deze Gaven voor dezen tijd zijnwaarom zijn ze dan niet in bezit, en niet geopenbaard bij ome' Groote-Kerk-Leiders?» Helaas, de reden hiervan ligt in verscheidene betreurenswaardige oorzaken: le Vele leiders zijn van de eenvoudigheid en d» volle waarheid des Evangelies af-

Sluiten