Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE LES der HISTORIE

Israël-Gemeente. Eene Typologische Verhandeling « TOT ONZE LEERING » — « TOT VOORBEELDEN »

door

JOH. RIETDIJK.

De gemeente des Nieuwen Testaments wordt dikwijls, — tot hare leering en vertroosting, — gewezen op de gemeente des Ouden Testaments, Israël. De Apostel Paulus schrijft: ((Want al wat tevoren geschreven is, dat is tot Onze Leering tevoren geschreven; opdat wij, door lijdzaamheid en vertroosting der Schriften, hoop nebben zouden ». (Romeinen 15:4) — « Al de Schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot leering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing, die in de rechtvaardigheid is; opdat de mensch Gods volmaakt zij, tot alle goed werk volmaaktelijk toegerust ». (2 Hm. 3:16-17). — « God, voortijds veelmalen en op Velerlei wijze (óók door de « Typen ») gesproken hebbende » (Hebr. 1:1). En verder: « En deze dingen zijn geschied, ons tot « Voorbeelden » (typen) en zijn beschreven tot waarschuwing Van ons, op welke de

einden der eeuwen gekomen zijn. (1 Cor. 10:6, 11).

Het woord: « Type » overgenomen uit de Grieksche taal, is afgeleid van het werkwoord « Typto » dat eigenlijk slaan, stooten, kwetsen beteekcnt. B.v.: 1° « Indien ik in Zijne handen niet zie het

« Teeken » (type der nagelen » (Joh. 20:25). Een indruk, afdruk

en afbeeldsel van iets. 2* In eene afgeleiden zin beteekent het een « Voorbeeld » dat na-volging verdient. Dikwijls wordt het in de Schrift gebruikt in den zin van een « Na-volgens-waardig-voorbeeld». (zie Filip. 3:17, I Thess. 1:7). Doch in 1 Cor. 10:6, II wordt het gebruikt in ongunstigen zin.

Omtrent Israëls geschiedenis, schrijft de Apostel in het laatst genoemde hoofdstuk: « En ik wil niet, broeders! dat gij onwetende zijt, dat onze vaders allen onder dewolk waren, en allen in de zee doorgegaan zijn. En allen in Mozes gedoopt zijn in de Wolk en in de zee. (Gal. 4:24, Hebr. 8:5 vergelijk Hand. 1:5).

WAT HET VERLEDEN ONS LEERT.

De « geschiedenis » van Israël (vooral de typische tijden) bezien in het stralend licht van het N. Testament; en de « typen » onder de belichting van den Heiligen Geest, zeggen den Bijbel-Onderzoeker, bijzonder veel!

Sluiten