Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MOZES — CHRISTUS. De geboorte van beide had plaats onder moeilijke omstandigheden. Beide gehaat door den Satan; doch ook beide wonderlijk bewaard. Mozes en Christus, beide nederig en zachtmoedig. (Num. 12:3; Matth. 11:29; Hand. 7:22). Zij waren beide getrouw. (Hebr. 3:5). Beide Middelaars en Voorbidders. (Exod. 32:31-34). Beide waren ze van God gezonden. (Exod. 4:15; 19:7; Lev. 7:28; Joh. 14-10). Ze brachten beide deWoorden Gods; en werden beide tegengestaan.

EGYPTE — DE WERELD.

Israël werd uit Egypte, uit het diensthuis uitgeleid. In Egypte onder Farao slaven; doch na het roepen tot God, Verlost om den Heere te dienen. (Exod. 3:9-10; 8:27). — Ook wij zijn verlost uit de tegenwoordige-booze wereld. (Gal. 1:4). Tot God bekeerd van de afgoden, om den levenden God te dienen. (1 Thess. 1:9-10). DE ZEE EN DE WOLK.

Israël ontving in Mozes een dubbelen-doop a) in water en b) in de wolk. (I Cor. 10:1-2 vglk. Hand 1:5; 19: 1-7). Israël, de gemeente des O.-Testaments werd geleid door de Wolk, beeld (type) van den Heiligen Geest. « Naar de mond des Heeren legerden zij zich, en naar den mond des Heeren verreisden zij..... » (Num. 9:15-23; Neh. 9:20 vglk. Openb. 2:7. « die ooren heeft, die hoore wat de Geest tot de gemeenten zegt. » « Want zoo velen als er door den Geest Gods geleid worden, die zijn kinderen Gods ». (Rom. 8:14). HET MANNA EN DE STEENROTS.

« En allen dezelfde geestelijke spijs gegeten hebben. En allen denzelfden geestelijke drank gedronken hebben; want zij dronken uit de geestelijke steenrots, die volgde; en de Steenrots was Christus. » (I Cor. 10:3-4 vglk. Exod. 16:13-36; 17:1-7). Christus zeide:

« Ik ben het Brood des Levens zoo iemand van dit brood eet, die

zal in der eeuwigheid leven. » (Joh. 6:43-51). Er was overvloed van Manna! Jezus zeide: k Ik ben gekomen opdat zij het leven hebben, en overvloed hebben » (10:10). Het manna moest verzameld worden. Christus moet men aannemen (zie Joh. 1:12). Zijn woord is: « Neemt, eet, dat is Mijn lichaam. » (Matth. 26:26).

Noot: Let op! Jezus zeide niet: « Ontvangt, slikt hetgeen de

Roomschen doen bij de communie.

Omtrent de Steenrots, het Water: « Jezus zeide: zoo iemand dorst, die kome tot Mij, en drinke. » (Joh. 7:37-39; 10:10-14). HET BRAND-OFFER-ALTAAR — BLOED DER VERZOENING.

Israël had slechts één altaar der Verzoening, het brand-offeraltaar! — Wij hebben slechts één kruis, één Golgotha, de plaats der Verzoening! (Exod. 27:1-8; Hebr. 10:12-19; 9:22; 1 Joh. 1:7). Het altaar was vierkant. God zeide: Vierkant zal dit altaar zijn. Ons altaar ('t kruis) predikt aan de w'er-einden der aarde: Verzoe-

Sluiten