Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE WET VAN MOZES — DE WET VAN CHRISTUS.

« Als iemand de wet van Mozes heeft teniete gedaan, die sterft »

(Hebr. 10:28); doch de mensch, die deze dingen doet, zal door dezelfde leven. (Rom. 10:5). Tot ons klinkt het: « draagt elkanders lasten en vervult alzoo de Wet van Christus ». (Gal. 6:2). De Wet gebiedt, eischt en belooft. Het Wezen van beide-wetten is Liefde. Moge de vorm al veranderen, het wezen blijft hetzelfde. Tot Israël klonk het: dient den Heere. Hebt Hem lief, en gehoorzaamt Zijne geboden. » (Deut. 30:15-20). En ook voor ons geldt: « die mijne geboden heeft en ze bewaart, die is het, die Mij liefheeft » (Joh 14:21-24; 15:14) « —zoo is dan de liefde de vervulling der ^rVet. » (Rom. 13:8-10; Gal. 5:14). En de discipel die waarlijk Christus lief heeft, kan zeggen: « Zijne geboden zijn niet zwaar » (1 Joh. 5:2-3). Lieve lezer-(es)! laat ons niet alleen zijnhoorders, maar óók daders des woords. (Jac. 1:22). Terug tot de Schriften! Gods Woord gehoorzamen meer dan ooit.'

EEN ZICHT-BAAR HOOFD! Israël was een Theocratisch-volk. De Heere die gezegd had: « Gij zult Mij een priesterlijk-koninkrijk zijn, was hun Koning. Helaas, na den dood van Jozua, kwam al spoedig de afval (Richt. 2:6-13).

« Zij dienden den Baals, en verlieten den Heere » — Helaas, na

den dood der Apostelen en hunne leerlingen was de afval al groot. — En ziet, Israël begeerde een zicht-baae hoofd, een Koning, zich gelijkmakende met alle andere volken. « Maar dit woord was kwaad in de oogen des Heeren » (1 Sam. 8:5-7). En de Heere zeide: « Zij hebben Mij verworpen, dat ik geen Koning over hen zal zijn. » — Helaas, ook de N.-Test.-gemeente verlangde een Hoofd, een Paus, d.w.z. een zichtbare-kpning; hoewel Christus haar hoofd is. (Efeze 1:22). Op Hem, Jezus, moeten we zien! (Hebr. 12:2). En naar Zijn Geest en Woord luisteren! De eerste Christenen hielden rekening, met de Tegenwoordigheid van den Heiligen Geest. (Hand. 15:28). Jezus bevel was: « leert alles wat « Ik » u geboden heb ». (Matth. 28:19).

Noot: Niet dat de plaatselijke-gemeente geen leider mag hebben. Zeker mag, ja moet er leiding (geen heersching) zijn. (I Petr. 5:1-4). Jezus wordt daarom ook Overste leidsman en Overste Herder genoemd. Samiël richtte het volk. — Dat was geen zonde, maar naar de wil Gods. Gideon verstond zulks, hetgeen blijkt uit zijn antwoord op de vraag: « Heersch over ons ». Maar Gédeons zeide: ik zal over u niet heerschen; de Heere zal over u heerschen ». (Richt. 8:22-23). — Helaas, de Heilige Geest werd meer en meer wederstaan, en het Woord Gods niet genoegzaam gehoorzaamd. De kerk begon zich te verheffen; ziende op de wereld en hare rijkdommen. (Rom. 12:2), trots het bevel: « wordt dezer wereld niet gelijkvormig..... »

Lees ook 11:20-22 « zijt niet hooggevoelende, maar vreest anders

zult óók gij (evenals Israël) afgehouwen worden ».

Noot: Is het niet opmerkelijk dat de Heilige Geest deze woorden

Sluiten