Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tal ziende op de R.-kerk en de 2 stammen op de Protest-kerk Wij gelooven dat óók de scheuring in de middeleeuwen een werk des Heeren is. Ook toen werd naar het zwaard gegrepen, vervolgd en gestreden om de kerk weer één te maken. Ach hadde men naar het Woord des Heeren geluisterd, en het nagelaten! DE TWEE GOUDEN KALVEREN — DE Z.G. PRIESTEREN

EN HET Z.G. FEEST. Jeróbeam, de koning van de 10 stammen, maakte « twee gouden kalveren » en stelde « zoogenaamde-priesteren » aan, die niet waren uit de zonen van Levi. Voorts maakte hij een « feest in de achtste maand, op den vijftienden dag der maand - gelijk het feest dat in Juda was — welke hij uit zijn hart verdacht had. » (1 Kon. IZ.ZÖ33) — De R.-kerk heeft ook twee gouden kalveren, n.1.: het « ra.uadom » en « Mariadom »>. Bij de Roomschen draait alles om « Maria » en den « paus ». Verders heeft de R.-kerk ook « z.g. priesters » aan-

geSe brief aan de Hebreën doet ons klaar zien, het onschriftuurlijke van zulk een daad. Bij de gaven (bedieningen of ambten) door Christus gegeven, vinden we geen priesters (zie Efeze. 4:11). Voorts hebben we hier een na-gemaakt feest op den 15* yan de 8 maand. De Roomschen vieren oP den 15/8 maand, d.i. den 15' Augustus, het « feest van Maria hemelvaart; hetwelk is een nagemaakt reest van Christus' hemelvaart; en eveneens uit het hart verzonnen, en wel door monniken en nonnen. — In de R.-catechismus lezen we: « Waar is Maria nu? Zij is met ziel en lichaam in den hemel verheven boven alle schepselen. Welke eer heeft Jezus aan Zijne H. Moeder bewezen na haren dood? Hij heeft haar met ziel en lichaam ten hemel opgenomen, en aldaar tot koningin van hemel en aarde gekroond. ,. (Mechelsche Cat. bl. 81). Doch in de H. Schrift lezen we nergens deze verzinde bewering! Wij Evangelischen eeren Maria, doch aanbidden haar niet. Het eerste verschijnsel van Mana-vereering (aanbidding, en van de geest van pausdom, werd direct door Christus afgekeurd, en daardoor eens en vooral afgesneden. (Luk. 11:27-28; 22:24-27).

Omtrent de twee stammen: « Juda deed wat kwaad was m de oogen des Heeren zij bouwden zich hoogten, en opgenchte beelden » (1 Kon. 14:21-24). — Het Protestanisme, m vele opzichten in beginsel Roomsch, zuiverde niet geheel en al de oude zuurdeesem. Hoogten in allerlei vormen, die ach verhieven tegen Gods Woord bleven voortbestaan, en afgoden werden opgericht. Ach wat is de mensch! (1 Sam. 15:22-23; 2 Cor. 10.3-5; Kol. 3:5; Openb. 3:1-3).

ELIA, DE THISBIET — DE TWAALF STEENEN. De afgoderij nam geweldig toe! Droogte en ellende, vervolging en hinken op twee-gedachten (twijfel aan den Heere)! Ziedaar de gevolgen (1 Kon. 17:1; 18:1-21). De profeten des Heeren werden

Sluiten