Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Welnu, dit is geschied.

God leeft. En God heeft gesproken I Hij, de Heilige, de volmaakt Rechtvaardige, voor Wiens aangezicht de engelen zich bedekken, (Jesaja 6 : 1—4.) die een ontoegankelijk licht bewoont, (1 Tim. 6 : 16.) deze God heeft Zich uitgesproken en Zich geopenbaard; heeft ons ten duidelijkste bekend gemaakt wie Hij is.

Op welke wijze dit geschied is?

Reeds in de schepping spreekt Gods almacht en grootheid. Verder sprak Hij in vroegere eeuwen door de profeten tot Israël. Maar eerst in den Zoon van God, in Christus, kwam een volle, duidelijke openbaring van God tot ons. En Hij verschrikte ons niet door een angstwekkende verschijning Zijner heiligheid, maar God sprak door Zijn Zoon in al de nederbuigende menschenliefde en vriendelijkheid, waartoe alleen God in staat is. Wij, menschen, hebben ons allen van God verwijderd, en zijn vanaf den diepen val der eerste menschen zondaars, en daarom verloren. Het gedrag van alle menschen bewijst slechts die treurige werkelijkheid.

Maar zie, deze onze ellende deed God den hemel openen.

En God kwam op aarde in Christus. Hij, de eeniggeboren Zoon van God, God Zelf gelijk, van eeuwigheid, volmaakt in liefde en in heiligheid, zooals God Zelf volmaakt is, Hij werd mensch en nam vleesch en bloed aan! Geboren uit een maagd betrad Hij in zelfverloochenende vernietiging deze aarde, en wandelde hier onder de menschen ; een wonder aller wonderen! Voor het verstand schier onbegrijpelijk, maar toch een feit!

Ja, Jezus Christus, de Zoon van God, kwam op aarde neder, omdat Hij ons zocht, omdat Hij ons Gods hart

Sluiten