Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wilde openbaren. En Hij heeft ons alles verklaard en medegedeeld, wat Gods liefde ons, verloren menschen, had toegedacht. Niet Christus alleen, maar God Zelf heeft de wereld liefgehad, heeft u en mij liefgehad, en zoo zond Hij den Zoon, om aan ons, ver verwijderden, verzoening en vergeving onzer zonden aan te bieden. Het boven alles hooge, heerlijke doel van de zending van Christus was alzoo onze eeuwige redding, maar ook ons tijdelijk welzijn en geluk. „God is liefde!" In Christus zien wij dit volmaakt en duidelijk. Wel werd Hij hier beneden veracht en gehaat, zoodat het smadelijk kruis Zijn loon was, maar Gods raadsbesluit werd daardoor niet veranderd. Toen Joden en Romeinen te zamen — dus alle menschen — Hem door het kruis het bewijs gaven hunner vijandschap jegens God, bewees Christus Zijn grootste liefde tot de menschen. Hij werd aan het kruis het zoenoffer voor onze zonden. (1 Joh. 2 : 2.) De diepe, gapende afgrond tusschen God en menschen, de zonde, (Jes. 59 : 2.) kon niet anders dan door den dood van Christus overbrugd worden; de heiligheid Gods eischte verzoening. Zóó alleen kon God zondaars redden, verzoenen; zóó alleen zonden vergeven. De verzoening is volbracht. Christus is het genoegzaam zoenoffer. En sedert dien tijd zoekt God ieder mensch bekend te maken met Zijn liefde. Sedert dien tijd gaan Gods gezanten rond, allen toeroepende: „Laat u met God verzoenen!" Zij doen ook u, geliefde lezer! het heerlijke woord hooren: „Alzoo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijnen eeniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk, die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe." (Joh. 3 : 16.)

Sluiten