Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

welzijn, uw eeuwig heil. Dat getuigen u Zijn onveranderlijke woorden.

Zonder de Heilige Schrift is er geen licht, geen leven, geen zaligheid. Maar eeuwig leven en de redding uwer ziel, uw tijdelijk welzijn en geluk, is het loon, als gij aan Zijn Woord gehoor geeft. Geloof Hem! Gods Woord is de eeuwige waarheid. Leen niet het oor aan den vijand, die u misschien toefluistert, dat de Heilige Schrift nier voor u bestemd is; dat zij moeilijk te begrijpen en dat daarom het lezen bedenkelijk is. Het is werkelijk niet zoo: God geeft gaarne aan een ieder licht, zooals Hij in Jakobus 1 :5 en 6 zegt: „En indien iemand van u wijsheid ontbreekt, dat hij ze van God begeere, die een iegelijk mildelijk geeft, en niet verwijt; en zij zal hem gegeven worden. Maar dat hij ze begeere in geloof, niet twijfelende; want die twijfelt, is een baar der zee gelijk, die van den wind gedreven en op en neder geworpen wordt."

Hoor nu tot slot nog, hoe vele kerkvaders over de Heilige Schrift oordeelden, en het lezen er van dringend aanbevolen hebben!

Clemens van Rome (f 103) schreef aan de Korinthiërs: „Zoekt in (woordelijk „bukt u om in te zien," waarschijnlijk een toespeling op 1 Petrus 1 : 12.) de Schriften de waarachtige woorden van den Heiligen Geest .... Gij zult daar nergens vinden, dat de rechtvaardigen . . . verworpen zijn. Zij zijn vervolgd geworden, maar door de goddeloozen; zij zijn in de gevangenis geworpen, maar door de onrechtvaardigen. Neemt den brief van den zaligen

Sluiten