Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

die de H. Schrift trouw onderzochten! En de apostel Petrus vermaant de geloovigen om „begeerig te zijn" naar de „redelijke, onvervalschte melk van het Woord Gods." (1 Petrus 2 : 2.) „De H. Schrift maakt ons wijs tot zaligheid door het geloof, hetwelk in Jezus Christus is,'' zooals de apostel Paulus ons zegt. (2 Tim. 3 : 15.) Zij leert ons, welk een volkomenheid de Zoon van God ons door Zijn eeuwig geldend offer verworven heeft, en wat wij, als wij van harte in Hem gelooven door Hem en in Hem bezitten. De apostel Johannes schrijft: „Ik schrijf u, want de zonden zijn u vergeven om Zijns naams wil." „Deze dingen heb ik u geschreven, opdat gij weet, dat gij het eeuwige leven hebt, en opdat gij gelooft in den naam des Zoons van God." (1 Joh. 2 : 12; 5 : 13.)

Geliefde lezer! God heeft tot ons gesproken. Is u Zijn eeuwig, onveranderlijk, zaligmakend Woord bekend? Bezit gij het en leest gij het? Neemt gij het in het geloof aan, en bewaart gij het in uw hart? Alleen op die manier vindt gij eeuwig leven en eeuwige zaligheid. Geef acht op hetgeen Jezus, de Zoon van God, heelt gezegd:

„Welgelukzalig, die het Woord Gods hooren en bewaren 1"

Sluiten