Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

deden afstand van hunne zonden, en voornamelijk van den duivel en zijne pralende aanlokselen, werden ondergedompeld in het water, en opgenomen in het koninkrijk van Christus, door eene plechtige aanroeping van Vader, Zoon en Heiligen Geest, naar het uitdrukkelijke bevel van onzen gezegenden Heer. Na den doop ontvingen zij het teeken des kruises, werden gezalfd, en door gebeden en oplegging der handen plechtig der genade Gods bevolen en zijnen dienst gewijd; waarna hun melk en honig toegediend werd, en hiermede eindigde de plechtigheid."

Hier hebben wij reeds verscheidene menschelijke en zelfs kinderachtige bijvoegsels bij den doop; en eer de kinderdoop opkwam waren reeds eene menigte van menschelijke inzettingen ingevoerd en aangenomen. Mosheim zegt hiervan (2de eeuw 2de deel cap. 4): „Tn deze eeuw werden vele noodelooze plechtigheden en ceremoniën den Christelijken godsdienst toegevoegd, de invoering waarvan voor

goede en verstandige menschen uitermate aanstootelijk was

Beide Joden en Heidenen waren gewend aan eene groote verscheidenheid van prachtige en luisterrijke ceremoniën, en zij beschouwden deze plechtigheden als een zeer wezenlijk deel van den godsdienst; en daarom zagen zij met onverschilligheid, en zelfs met verachting, op de eenvoudigheid van den Christelijken godsdienst neder. Om nu dit vooroordeel eenigermate weg te nemen, werd het door de Bisschoppen noodzakelijk geacht, de plechtigheden te vermeerderen, om daardoor bij de openbare godsdienstoefeningen meer indruk te verwekken Door eene onschuldige zinspeling op het Joden¬

dom werden de Bisschoppen Over priesters genoemd ; de ouderlingen of Presbyters Priesters,, en de diakenen Leviten; maar deze titels werden spoedig door de eerzuchtige geestelijken misbruikt doordien zij het gepast oordeelden niet alleen aanspraak te maken op denzelfden ran^ en stand, maar ook op de voorrechten, die voorheen onder de wet daarvan verbonden waren. Hieruit ontstonden tienden, eerstelingen, prachtige kleederen en vele andere bijzonderheden van

uiterlijke pracht, waardoor zij boven anderen verheven werden

Uit deze vergelijking met den Joodschen tempeldienst, ontstond ook dat verkeerde denkbeeld van het Avondmaal, waardoor het voorgesteld wordt als eene werkelijke offerande, en niet slechts een gedachtenisviering van het groote offer, dat eenmaal voor onze zonden aan het kruis gebracht is. — De diepe eerbied, door de heidenen aan de Grieksche en Romeinsche orakelen en verborgenheden bewezen, en~de buitengewone heiligheid, die daaraan toegeschreven werd, gaf hun bovendien aanleiding, om den Christelijken Godsdienst een geheimzinnig voorkomen te geven; en met dit doel gaven zij aan de beide instellingen des N. T. den naam van

Sluiten