Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

baar, in weerwil van de weigering, wat van het sacrament in den mond. Hierop volgde braken en overgeven; het gezegende kon niet in haren verontreinigden mond en buik blijven ; de drank, geconsacreerd in het bloed des Heeren, kwam weer uit hare bevlekte ingewanden te voorschijn. Zoo groot is de macht en majesteit onzes Heeren ! De verborgenheden der duisternis werden door Zijn licht ontsluierd! Zelfs onbekend gebleven zonden konden den priester Gods niet bedriegen! Dit voorval gebeurde met een kind, dat te jong was om de misdaad te openbaren, die een ander aan haar begaan had.". *)

Augustinus wijst niet slechts op hetgeen ten tijde van Cyprianus gebruikelijk was, maar beweert ook stoutelijk, dat het genieten van het Avondmaal noodzakelijk is voor kinderen, opdat zij het eeuwige leven hebben mogen. Hij steunt hierbij op Joh. 6 : 35, en vraagt: „Durft iemand zoo stout zijn te zeggen, dat dit geen betrekking heeft op kinderen, of dat zij het leven kunnen hebben zonder Zijn lichaam en bloed genoten te hebben ?" f) Hij herhaalt deze bewering in zijn redetwisten met Pelagius, alsook in zijne andere schriften. Paus Innocentius, zijn tijdgenoot, stemde hierin met hem overeen ; want in zijne brieven aan Augustinus beweert hij de noodwendigheid van den kinderdoop, met de volstrekte noodzakelijkheid dat zij het vleesch des Zoons des menschen eten, en zijn bloed drinken moeten. f+)

In eene andere plaats zegt Augustinus: „De Christenen van Afrika noemen terecht den doop iemands zaligheid, en het sacrament van het lichaam van Christus iemands leven. Van waar is dit, dan gelijk ik vermoed, naar de aloude en apostolische overlevering, waaraan de Christelijke kerken zich terecht houden, dat zonder den doop en deelname aan des Heeren tafel, niemand tot het koninkrijk Gods, noch tot de zaligheid en het eeuwige leven komen kan. Indien dan noch zaligheid noch eeuwig leven te hopen is voor iemand, zonder den doop en het lichaam en bloed onzes Heeren, zoo worden zij ook te vergeefs aan kinderen beloofd zonder dezelve."

In het Sacramentarium van Paus Gregorius is de volgende bepaling opgenomen: „Het zal den kinderen geoorloofd zijn de borst te zuigen vóór het heilig Avondmaal, indien de noodzakelijkheid het vereisoht."

Volgens de oude Ordo Bomanus van de 9de eeuw, zouden „kinderen nadat zij gedoopt zijn. geenerlei voedsel genieten, ook niet dan

*) Cypriaan Lib. de Lapsis circa medium, t) Aagustin de Peccator. Merrit, Lib. 1 Cap. 20. ff) Innocent Epist. 93 inter Epist, Augustin.

Sluiten