Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

weinig of niets voor den mensch opleverde, zonder om te komen kon ronddolen. God zelf greep met machtigen hand in en schonk hun alles wat Zij behoefden, ook hun dagelijkse» voedsel en drinken.

Er zijn onder de geloovigen echter, op dit punt, ongeloovige — en daarom moeilijk te overtuigen — zielen die zeggen : ja, dat was vroeger zoo, maar :

WIE ZAL ONS GENEZEN ?

Voor ons, geloovigen van het Nieuwe Verbond, wordt de genezing des lichaams bewerkstelligd door den Heiligen Geest, in den Naam van den Heere Jezus Christus.

Om daaraan voor de praktijk des levens wat te hebben, er het noodige voordeel voor ziel en lichaam te benutten, moeten wij deze waarheid (ook weder uit Gods Woord alleen) leeren verstaan.

Het moet ons duidelijk worden dat: Jezus Christus gekomen is om beide ziel en lichaam te verlossen; dat de verlossing en heiliging der ziel hoofddoel was en bleef; maar dat de verlossing des lichaams van ziekten daarmede gepaard zou gaan en een intergreerend deel van de volkomene verlossing zou uitmaken.

We lezen daarom nu :

Luk. 4:18, 19. De Geest des Heeren is op mij, daarom heeft Hif'-niij gezalfd ; Hij heeft mij gezonden om den armen het Evangeli te verkondigen, om te genezen die gebroken zijn van hart, om den gevangenen te prediken loslating en den blinden het gezicht, om de verslagenen henen te zenden in vrijheid, om te prediken het aangename jaar des Heeren.

1 Kor. 12 :7 —9 (verkort). Maar aan een eigenlijk wordt de openbaring des Geestes gegeven tot hetgeen dat oorbaar is. Want dezen wórdt door den Geest gegeven het woord der wijsheid, en eenen anderen de gaven der gezondmaking door den zelfden Geest.

Hand. 10 : 38. Belangende Jezus van Nazareth, hoe God Hem gezalfd heeft met den Heiligen Geest en met kracht : welke het land doorgegaan is goeddoende, en genezende allen die van den duivel overweldigd waren; want God was met Hem.

Sluiten