Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

profeten onder het volk behooren te zijn. Nu spreekt de een er zoo over en een ander weer anders, maar met dat al schiet men niets op, en de Geest wordt geheel uitgebluscht. Ook zijn daar menschen, die de profetie'veroordeelen. Wel spreekt het Woord van oordeelen, 1 Cor. 14 : 29, maar niet van veroordeelen.

Het onderscheid daar tusschen is groot. Oordeelen heeft niet deze beteekenis, dat de mensch zou mogen straffen. Zou God den mensch die macht geven ? Is het niet zoo dat de Heere straft? Want, wanneer wij zullen aannemen, dat de macht , aan den mensch is gegeven, dan kan er naar willekeur gehandeld worden. Het is niet mogelijk, dat het eene lid over het andere lid heerscht. Wel behoort daar een noodzakelijke orde en tucht, in de gemeente te wezen, maar het blijft verre van heerschen of iets dergelijks. Alles zal in den Heiligen Geest moeten zijn. En wanneer degenen, die oordeelen, in dien Geest zijn, zal hun oordeel ook rechtvaardig wezen. Veroordeelen heeft een geheel anderen zin .Zooals gij weet, wordt dit aan rechters overgelaten. Hij die veroordeelt staat als een zekere machthebber. Hij staat voor zichzelven, heeft m dat opzicht geen andere macht boven zich maar naar zijn eigen inzichten veroordeelt hij zijn medemensen.

Maar een kind van God, die een ander kind van dien zelfden God zou moeten oordeelen, kan niet anders dan zijne gedachten nederleggen, want hij staat niet voor zich persoonlijk, maar heeft zich te onderwerpen aan het oordeel des Heeren.

Wat God wil spreken door den mensch is dan

Sluiten