Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Als Satan gebonden is, regeert de Vredevorst. De zonde is nog wel op deze aarde in dien tijd, doch zij heerscht niet meer. De gerechtigheid heerscht, want de ware Melchizedek, de Koning der Gerechtigheid, de Koning des Vredes, heeft den schepter in handen genomen. Van Hem heeft Jesaja geprofeteerd: „Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven, en de heerschappij is Op zijnen schouder; en men noemt zijnen naam Wonderlijk, Raad, Sterke God, Vader der eeuwigheid, Vredevorst. Der grootheid dezer heerschappij en des vredes zal geen einde zijn."

Als de zonde als macht nog wel bestaan, maar toch ook gebreideld zijn zal, dan zal ieder, die tegen alle beter weten in, dus „met opgeheven hand," zondigen zal, zonder vorm van proces worden gedood. Allen morgen zullen de goddeloozen des lands verdelgd en de werkers der ongerechtigheid uitgeroeid worden uit de stad des Heeren. Volgens Jesaja 65 : 20 is in het Vrederijk iemand van honderd jaren oud, een jongeling. Een zondaar nu, honderd jaren oud zijnde, d. w. z. nog in den jongelingsleeftijd zich bevindende, wordt in zoo'n geval van opzettelijk zondigen onverbiddelijk gedood. Hieruit zien we, wat de heerschappij der gerechtigheid beduidt. Eerst wanneer de zonde geheel zal verdwenen zijn, d. i. op de nieuwe aarde, dan zal de gerechtigheid wonen, omdat dan de zonde er niet meer wezen zal.

De Vredevorst daalt uit den hemel neder en zal te Sion heerschen. Daar zal een tot den Messias bekeerd overblijfsel Israels een danklied zingen. De openbaring van den Koning des Vredes zal rust aanbrengen voor een gefolterd deel des volks, dat aan God z|ch heeft vastgehouden en den naam van Jehova beleden en op Diens goedertierenheid gehoopt heeft. Het ziet dan den Koning in Zijn schoonheid en zingt een „lied der liefde." De verlosten des Heeren wandelen dan op een verheven baan, op den heiligen weg. Ze komen te Sion met gejuich. Eeuwige blijdschap zal op hun hoofd wezen. Droefenis en zuchting zullen wegvlieden.

Sluiten