Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„—Maar, zegt de Heer: Zie, Ik zal den vrede over haar (Jeruzalem) uitstrekken als een rivier en de heerlijkheid der heidenen als een overloopende beek..." (Jes. 66.)

„ — Ik zal een verbond des vredes met hen maken, het zal een eeuwig verbond met hen zijn. Ik zal mijn heiligdom in het midden van hen zetten tot in eeuwigheid." (Ezech. 37.)

— Hij zal nederdalen, als de regen op het nagras...

In Zijne dagen zal de rechtvaardige bloeien en de

veelheid van vrede! (Ps. 72.)

*

„In menschen een welbehagen."

Deze woorden openen nieuwe heerlijkheden! Zij voeren onze gedachten terug tot vóór de schepping, en doen ons tevens den blik vooruitwerpen tot in de eeuwigheid!

De „Opperste Wijsheid" zegt in Spreuken 8 niet alleen: „Ik heb lief, die mij liefhebben, en die mij vroeg zoeken, zullen mij vinden," maar eveneens: „Toen Hij de hemelen bereidde, was ik daar .... Ik was dagelijks Zijne vermakingen, spelende in de wereld Zijns aardrijks en mijne vermakingen zijn met der menschen kinderen."

De „Opperste Wijsheid," de Zoon van eeuwigheid, spreekt het uit, dat Zijne vermakingen met der menschen kinderen zijn. Niet „waren," niet „zullen zijn," neen „zijn." Het feit wordt, afgezien van bedeeling of omstandigheden, door Hem, den Eeuwige, vastgesteld.

Hij, die — toen alle dingen in het aanzijn geroepen werden — bij God, den Vader, een voedsterling was, des Vaders vermakingen, Hij zegt: „Mijne vermakingen zijn met der menschen kinderen." De Geliefde des Vaders strekt Zich uit naar de kinderen der menschen, om hen de voorwerpen Zijner vermakingen en van des Vaders welbehagen te maken.

Van eeuwigheid aan waren deze gedachten in het hart, zoowel van den Zoon als van den Vader. „De God en Vader van onzen Heere Jezus Christus heeft de heiligen, de geloovigen in Christus Jezus, uitverkoren in Hem vóór

Sluiten