Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

of zij niet misschien hare dochter een dwang zocht op te leggen, om dezen jongman te trouwen. Demoeder antwoordde, dat zij niet getracht had hare dochter te bewerken, maar dat A. zeer verlangde deze zaak zoo spoedig mogelijk tot een einde te brengen; en dat zij daartoe te meer besloten was, sedert zij vernomen had, dat een Christin uit de omstreken, aan een wereldling gehuwd,, vrijheid had de vergadering der broeders bij te wonen. / En is dit dan alles, wat gij verlangt, hernam deze | broeder, en gelooft gij, dat een man, die u niet zal l verbieden de vergaderingen bij te wonen, christelijk \ genoeg is om hem te kunnen huwen?

O, ik geloof, antwoordde A., dat hij meer zou doen dan er mij te laten heengaan; ik hoop, dat hij met mij meê zal komen, want hij schijnt mij niet ongenegen; en, gelijk hij zelf zegt, misschien zou ik het middel kunnen zijn tot zijne bekeering. — En hoe kunt gij . vertrouwen, dat God u zegen verleenen zal, wanneer gij ( begint Hem ongehoorzaamste zijn, daar Hij toch-aan zijne kinderen verbiedt een zelfde juk aan te doen met de ongeloovigen? (2 Kor. VI : 14, 18.) Herinner u, dat „gehoorzaamheid beter is dan offerande;" (1 Sam. VI : 22.) ja, dat zij boven alles gaat bij den Heer. „Welgelukzalig is de man, in wiens geest geen bedrog is." (Ps. XXXII: 2.) Bovendien, zijt gij ingewijd in de plannen van God om te weten, of uw toekomstige echtgenoot bestemd is tot het eeuwige leven? (Hand. XHI : 48.) Gij zegt: „hij is niet ongenegen;" ik wil het aannemen, maar menigeen wordt vroom, als hij trouwen wil, en satan zelf weet zich te veranderen in een engel des lichts, om zijne begeerten vervuld te krijgen. En hoe gaat het dan met zoodanige Christenen, die in dergelijken toestand zijn vervallen?

Sluiten