Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

/ Weldra ontvalt herh, met wien zij leven, het masker; / zijne geveinsde godsvrucht maakt plaats voor godde/ loosheid, en de arme Christen lijdt weldra de gevolgen / zijner ontrouw; want de een wandelt naar zijn hemelsch vaderland, en de ander gaat den weg des L verderfs.

Te huis gekomen gevoelde deze broeder zich gedrongen den Heer te smeeken, hetgeen hij aan zuster A. gezegd had bij haar te doen werken; en hij bad ernstig haar van haren verkeerden weg terug te brengen, of wel haar van deze wereld weg te nemen, liever dan toe te laten dat zij door haar handelen den Heer onteerde; want hoewel A. tot op zekere hoogte haar slechten toestand inzag, zoo was haar plan niettemin gemaakt, en satan was gereed alles zóó aan te leggen, dat het huwelijk plaats vond, hetgeen ook zeker gebeurd zou zijn, indien God niet tusschenbeide gekomen was.

Nochtans A. was geschokt, enzijbegafzichtoteen harer vriendinnen om haar hart te openen. Zij beleed zich zeer ongelukkig te gevoelen, doordat de broeder, die haar had aangesproken, de gansche zaak wist, en dat hare moeder zelfs de bijzonderheden had medegedeeld. Ach, riep zij uit, nu zie ik mijn toestand, en ik heb het kwaad erkend, waarmede ik schertste!

Ten einde evenwel zich te onttrekken, en haar bewogen gemoed tot bedaren te doen komen, besloot zij een bezoek te brengen aan hare zuster, die te G..., eenige uren van daar, woonachtig was. Op den spoortrein wachtende, die haar vervoeren moest, begaf zij zich tot een vriendin harer moeder, met het verzoek haar best te doen, dat haar de som gelds, door haren bruidegom gevraagd, gegeven wierd, ten einde

Sluiten