Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zoo spoedig mogelijk aan haren strijd een einde te maken.

De zaak scheen dus te zullen doorgaan; en daartoe komt het, wanneer de eigen wil iemand aandrijft, die zich verwijderd heeft van God. A. kwam in welstand bij hare zuster aan; doch vijf dagen later werd zij aangetast door een hevige koorts, terwijl drie dagen van lijden genoegzaam waren, om haar uit deze wereld weg te nemen. Onmiddellijk echter, nadat zij ziek werd, begon het Woord kracht uit te oefenen op haar hart; zij oordeelde zichzelve in allen ernst, en zag klaar, dat deze krankheid in den dood eindigen zou. Zij weigerde den bijstand der drie geneesheeren, die haar wilden behandelen, zeggende dat zij wel wist, waarom de Heer haar bezocht. Dewijl zij aldaar geen vertrouwden had, en dus weinig kon openbaren, verzocht zij te schrijven aan dien broeder, van wien God zich bediend had om haar aangaande haren toestand in te lichten, of hij tot haar wilde komen, alvorens zij deze aarde verliet. Zij wilde hem danken, en betuigen, hoe gelukkig zij was, tot God te gaan, sedert zij in Zijne oneindige genade een volkomene reiniging, maar ook een volkomene herstelling gevonden had. Deze genade vervulde haar hart, en nam haar weg vol vreugde en blijdschap, zonder de minste klacht of eenig gemor. Zelfs na vreeselijke stuiptrekkingen vroeg zij, of zij zich niets had laten ontvallen, dat den Heer had kunnen bedroeven. Maar niets van dit alles kwam over hare lippen, en zij was zoo zeer van lof vervuld, dat, toen een vriend haar vroeg, wat zij verlangde, dat van den Heer voor haar zou afgebeden worden, haar antwoord was: „Dank slechts, dank; want ik ben geheel vervuld!" Een ander merkte aan, dat het

Sluiten