Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kwaad bezoekt, waar Hij het ook vindt! Hij is een verterend vuur, en als het oogenblik daartoe is gekomen, begint het oordeel met zijn huis. Welk verschil tusschen dergelijke betrekkingen met God en het genot zijner liefde en gemeenschap, wanneer men zijnen Geest niet heeft bedroefd, en men onder zijn oog en in het licht zijns aanschijns wandelt! Ik twijfel er niet aan, of een groot deel der ziekten en beproevingen des Christens zijn kastijdingen, gezonden door God vanwege dingen, die verkeerd zijn in zijne oogen, en waaromtrent het geweten verzuimd heeft onderscheiding te maken. God is dan genoodzaakt in ons te weeg te brengen de uitwerking, die een gevolg had moeten zijn van de werkzaamheid der ziel vóór Hem. Het zou nochtans verkeerd zijn te meenen, dat al de beproevingen zulke kastijdingen waren; somtijds worden zij ons niet voor verkeerdheden toegezonden.

Er zijn in het hart zaken of toestanden, op het natuurlijk karakter gegrond, en over welke de Heer noodzakelijk met ons handelen moet, ten einde ons meer te doen wandelen in gemeenschap met God, en Hem in al de bijzonderheden van het dagelijksch leven meer te verheerlijken. Wat wij in dit opzicht niet weten te doen, dat doet God voor ons; maar er zijn veel kinderen Gods, die verkeerdheden begaan, welke hun geweten moest gevoelen, en die zij ook zouden opmerken, ware slechts hun hart in de tegenwoordigheid Gods. Jakob had zijn gansche leven tegen zichzelven te kampen; omdat God zijne wegen gekend had, en Hij om hem te zegenen met hem worstelen moest, daarom heeft Hij hem zijnen Naam niet willen openbaren. In de geschiedenis van Abraham is het gansCh anders; diens leven

Sluiten