Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

III.

Ten derde: De volheid van den Heiligen Geest kunnen wij plotseling krijgen, zooals wij uit boven aangehaalden tekst kunnen zien.

Het is niet mijn voornemen, een regel of richtsnoer voor deze zoo heilige zaak op te stellen, maar toch zou ik Uwe aandacht op het feit willen vestigen, dat in de Handelingen der Apostelen slechts zulke gevallen voorkomen, waarvan een plotseling vervuld worden met den Heiligen Geest sprake is. In dit geheele boek wordt niet één geval vermeld, dat hetgeen, wat gezegd is, niet bevestigt.

Het vervuld worden met den Heiligen Geest geschiedde plotseling op den Pinksterdag, plotseling in het IVde Hoofdstuk, plotseling met den geloovigen Samaritaan, plotseling met Paulus, plotseling met de leiders in het Huis van Cornelius, plotseling met de geloovigen te Efeze. Zij begaven zich naar een bijeenkomst, zonder met den Heiligen Geest vervuld te zijn en nog voor zij het gebouw verlieten werden zij met den Heiligen Geest vervuld.

Wat een innerlijke vreugde geeft ons de mogelijkheid, onbekeerden aan te zeggen, dat het niet noodig is, ook maar een uur met de redding door Jezus Christus te wachten... wij zijn zoo blij U te kunnen prediken, dat Christus U redden en veranderen kan nog voor gij den terugweg aanvaardt. Wij prijzen God voor het recht van de verkondiging van zulke genade, welke allen, die naar Hem verlangen hier en onmiddellijk kunnen vinden. En het is ook verblijdend, dat we de mogelijkheid hebben, allen te verkondigen, zelfs wanneer voor ons een bijna duizendkoppige menigte staat, die tot nu toe den Heiligen Geest niet verkregen heeft, dat mijn God door Zijne genade en door Zijne kracht en door Zijn erbarmen onmiddellijk ieder afzonderlijk hart met den Heiligen Geest vervullen kan.

Wanneer soms iemand op deze samenkomst zonder deze volheid verschenen is, is het daarom nog niet noodig van deze vergadering heen te gaan, zonder met den Heiligen Geest vervuld te zijn.

Sluiten