Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ik zelf draag de schuld ervan, dat ik niet vervuld ben met uwen Heiligen Geest.

Sta mij toe geheel openhartig met u te spreken. Probeer niet de schuld te geven aan een ongenoegzame onderwijzing in het geloof. Denkt daaraan, dat, wanneer gij gered zijt, gij in uw hart het leven uit God hebt, en in uw hand het Woord Gods ligt, en ge als onderwijzer den Heiligen Geest van God hebt en daarmede hebt gij alles wat noodig is voor de Christelijke kennis. Wanneer gij zelfs nooit een woord over vervuld zijn met den Heiligen Geest gehoord zoudt hebben, nog nooit aan een bijeenkomst had deelgenomen, waarin dit vraagstuk behandeld werd, nooit een prediking over dit onderwerp gelezen hadt, wanneer uw toestand van dien aard is, kunt gij tot geen andere slotsom komen als deze:

„O, God, wanneer ik niet vervuld ben met Uwen Heiligen Geest, zoo is zulks uitsluitend mijn eigen schuld."

Daarna volgt zulk een belijdenis en het zal eveneens smart in onze harten te voorschijn roepen:

„O, God, ik ben er van overtuigd, dat ik niet eerder een ander mensch word, totdat ik de gave van Uwen Heiligen Geest verkrijg." Nooit zal ik een volledige overwinning over alle verzoekingen behalen, zonder deze volheid des Geestes, nooit zal ik met het karakter van Christus doordrongen worden, alvorens ik vervuld ben met den Heiligen Geest. Totdat ik met den Heiligen Geest vervuld ben zal ik het doel nooit bereiken, dat Gij bij mijn verlossing met mij hadt.

O, God, mij is dit alles nu duidelijk geworden. Mijn hart is niet in orde, in mijn dienst ontbreekt ergens wat, en in mijn leven mis ik iets; mij werd getoond, wat ik tot nu toe niet begreep — de oorzaak ervan ligt daarin, dat ik niet dagelijks vervuld word met God, den Heiligen Geest.

Vervolgens komt nog een vierde gedachte op bij deze belijdenis: „O, God, ik wensch de volheid van den Heiligen Geest te verkrijgen, wat het ook kost". Het is mogelijk, dat dit mij duur te staan zal komen. Men zal m$ een „dweper" noemen, men zal zeggen dat ik tot „over

Sluiten