Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

RAPPORT

VAN DE COMMISSIE INZAKE DE „PINKSTERBEWEGING".

AAN DE CLASSIS MEPPEL DER GEREFORMEERDE KERKEN.

WelEerw. en Eerw. Broeders!

Gelijk voor enkele tientallen jaren het dorpje Appeltern bekend en berucht werd om de geestdrijverij, welke daar openbaar kwam — zoo dreigt ditzelfde het geval te worden met een plaatsje in onze omgeving, dat den schoonen naam „Elim' draagt. Hoewel beperkt tot betrekkelijk kleinen omvang, kwam aldaar voor eenigen tijd tot uiting de merkwaardige géestesbeweging van de zoogenaamde Pinkstergemeente of zooals ze zich zelf gaarne noemt „de gemeente des Heeren."

Al was dit verschijnsel hier geheel nieuw en ongewoon, toch bleek al spoedig, dat ook daarin „niets nieuws onder de zon" te voorschijn trad. Telkens toch kwam het in de geschiedenis der kerk voor dat zich een geestdrijverij baan brak, die het bestaande in kerk en religie zocht om te keeren onder het voorgeven, dat men terugkeer wilde naar het eerste tijdperk der Chr. kerk pas na de uitstorting des H. Geestes.

We kennen het allen in de beweging van het Montanisme (150 jaar na Chr.), gevolgd door het Novatianisme en Donatisme. Vooral ook openbaarde zich deze geest in de dagen der Hervorming bij de zoogenaamde wederdoopers, voor wie de reformatie van Luther en Calvijn niet radicaal genoeg was.

Vele kenmerken, welke bij deze richtingen te vinden waren, treffen we ook aan bij de Pinksterbeweging, al draagt dit verschijnsel in sommige opzichten meer het merk van onzen tijd.

De Pinkstergemeente dateert in ons land vanaf het begin dezer eeuw. In 1906 begon zekere G. R. Polman samenkomsten te houden in Amsterdam, hiertoe gedreven door den indruk, welken hij had ontvangen bij een bezoek aan den tabernakel van den gebedsgenezer Dowie in Amerika. (Dr.

Sluiten