Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat Hij het licht der wereld was en dat Hij de dooden het leven gaf om zich zelve bekend te maken als het leven en de opstanding."

Maar — zoo zegt nu de Pinksterling — mist ge in de kerk niet de geestelijke gave der gezondmaking, waarvan de Schrift nadrukkelijk spreekt?

Lees Marais 16 : 17, 18 „endegenen die gelooft hebben zullen deze teekenen volgen | in Mijnen naam zullen ze duivelen uitwerpen, met nieuwe tongen zullen zij spreken, op kranken zullen zij de handen leggen en zij zullen gezond worden."

Calvijn zegt in zijn uitlegging van deze plaats „Christus heeft deze kracht ook op de toekomst uitgebreid, opdat de goddelijke kracht van Christus zich kennelijk onder de geloovigen zou openbaren, om hen er zeker van te doen zijn dat Hij uit de dooden verrezen was. Nochtans schijnt het mij toe dat de wonderen eigenlijk de strekking hadden om de vereischte bewijzen te leveren voor het evangelie in den eersten tijd zijner verkondiging. Wij zien toch dat ze niet lang daarna opgehouden zijn."

Galvijn voegt hier nog aan toe, dat de eerzucht of begeerlijkheid van hen die later leefden wonderen verricht hebben. „Zoo is aan het bedrog van Satan de deur geopend, zoodat niet slechts goochelspel in plaats van waarheid kwam, maar dat ook eenvoudigen van den eenvoud des geloofs worden afgetrokken." De geestelijke gaven hadden alzoo een tijdelijk karakter en doel. Dit geldt ook van de bekende uitspraak uit Jakobus 5 : 14, 15a „ Is iemand krank onder u, dat hij tot zich roepe de ouderlingen der gemeente en dat zij over hem bidden, hem zalvende met olie in den naam des Heeren en het gebed des geloofs zal den zieke behouden."

Goltzius zegt in zijn commentaar op Jakobus (2e druk 1729) ter verklaring „dit werk der ouderlingen was geheel extraordinair en miraculeus en dat tot meerdere bevestiging des evangelies, gelijk alle de wonderen des Zaligmakers te dien einde geschiedden. Daar nu de leer genoegzaam bevestigd-Is, houden zulke extra ordinaire werkingen op."

Voor kranken te bidden blijlt een christen-plicht en een ambtelijke roeping. Ook belooft de Heere dat het gebed des geloofs den zieke zal behouden, Wanneer dit echter gepaard gaat met verachting of verzuim der middelen, dan tasten we het werk des Heeren aan, die de kruiden ter genezing heeft laten groeien en aan Hiskia een klomp vijgen als Dleister voorschreef (Jes. 38 : 21.)

Sluiten