Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Als wij gedoopt worden, belijden wij daarmede voor de geheele wereld ons geloof in de volgende feiten: Dat Christus eens in de zwakheid van 't menschelijk vleesch op aarde leefde, dat Hij voor ons stierf naar de Schriften, dat Hij begraven werd en ten derden dage opstond naar de Schriften, dat Hij nog leeft en dat Zijn woord onze wet is. De verordening des doops is een bestendig getuigenis voor de echtheid en waarheid van alle daadzaken, met welke hij in zoo nauwe betrekking staat. Derhalve behooren wij alles te doen wat in ons vermogen is om deze dingen den ongeloovigen gedurig weer voor de aandacht te brengen.

Om alle deze bovengenoemde redenen behooren de geloovigen zich te laten doopen. Wanneer gij als kind gedoopt zijt, moet gij als geloovige opnieuw gedoopt worden. Hand. 19 :3, 5. Het is waar, dat wij ook zonder den doop kunnen zalig worden, daar de doop op zich zelf toch niet zalig maakt. De stervende moordenaar is niet gedoopt en toch weten wij, dat hij naar 't Paradijs ging. Luc. 23 : 43. Duizenden zullen voor Gods troon staan in witte kleederen, zonder door het doopwater gegaan te zijn, maar nochtans moeten wij niet vergeten, dat degenen, die in waarheid liefhebben, niet altijd vragen: Wat moet ik doen? maar: Wat mag ik doen? Wij weten, dat ons heil aan 't kruis volbracht is en dat 't op onze verlossing geen invloed heeft, of wij besprengd dan wel ondergedompeld zijn; maar toch zuilen wij moeten toestemmen, dat 't verschil maakt voor onzen Meester te kunnen verschijnen met 't bewustzijn, Zijnen wil al of niet te hebben gedaan. Zelfs wanneer ook maar in de verte mogelijkheid bestond, dat de doop der geloovigen naar Zijnen Goddelijken wil was, zou ik mij laten doopen om toch volkomen zeker te zijn, geen Zijner geboden verzuimd te hebben. Hij zal degenen, die alles uitvoerden, wat zij voor Zijnen wil hielden, geenszins berispen, ook wanneer zij zwakker grond onder de voeten hadden, dan/bij den doop der geloovigen het geval is. Evenwel geloof ik, dat Hij diegenen ernstig zal berispen, die Zijne geboden overtreden hebben of gehoorzaamheid weigerden, omdat zij de zaak als enkel vorm beschouwden. Ware liefde kent geen onderscheid tusschep vorm en wezen.

Antwoord op eenige dikwijls wederkeerende vragen.

1. Is de doop der geloovigen noodig om zalig te worden?

Neen; toen Jezus stierf, sprak Hij: „Het is volbracht!" Hij bedoelde daarmede, dat de verlossing voor allen, die in Hem gelooven zouden, volkomen was; en van ons alleenlijk

Sluiten