Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Er was nog iets, dat vooral mijne vrouw erg speet en wel dit, dat wy niet eenige wandversieringen hadden, om het „Tehuis" een eenigszins gezelliger aanblik te geven, en „last not least", zij had den mannen zoo gaarne een kop thee of koffie aangeboden, al naar de tijd het vereischte; maar daartoe ontbraken de noodige ingrediënten. Wanneer een volgend jaar weêr vrouwelyke hulp daar mocht worden verleend, zal het zeef gewenscht zyn daarin te voorzien, wat toch o zoo geraakkelyk kan plaats hebben. Kopjes en schoteltjes — en een petroleumtoestel zyn gemakkelijk aan te schaffen en kunnen daar ginds bewaard worden.

Meenden wy hierop de aandacht te moeten vestigen — van veel meer belang is het om te gewagen van den zegen, dien de Heere ons in dit eenvoudig „Tehuis" heeft willen bereiden. Waarlyk deze is niet gering geweest. Zoolang een gedeelte der vloot te Lerwick moest vertoeven, hebben wij byna avond aan avond in de „hall" Bybellezing gehouden. Wy voor ons hebben de mannen daartoe niet aangespoord, maar zij kwamen eigener beweging met de vraag, om het Woord Gods te mogen hooren, en dan hadden wij geene vrymoedigheid om dit verzoek te weigeren. Zou het niet tot ootmoedigen dank moeten stemmen, dat er na afloop der samenkomsten werden gevonden, die zeiden: „Dominee, God heeft u voor ons naar Lerwick gezonden, opdat gy voor ons daar ten zegen zoudt zyn." Veel over dien arbeid uit te weiden past nuj niet, maar toch moet ik het getuigen tot roem van Gods genade, dat er zegen op heeft mogen rusten — en misschien nog wel meer dan wij weten. Het is hier wellicht de geschiktste gelegenheid, om eene bedenking, die tegen onzen arbeid op Sbetland wordt ingebracht, te weêrleggen. Men zegt: door het verbiyf van Hollandsche Predikanten te Lerwick; door het houden van Bijbellezingen en het openen van een „Tehuis" worden de visschers van hun dagelyksch bedryf afgehouden en vertoeven zij langer op de baai dan wenschelijk en noodzakehjk is. Dit argument schijnt, oppervlakkig bezien, niet van gewicht ontbloot — en toch, zoo spreken alleen degenen, die nooit te Lerwick zijn geweest, en met de toestanden daar onbekend zyn. Neen, onze visschers vertoeven niet voor hun genot op de baai. Lerwick is geen badplaats zooals Scheveningen, waar men voor zijn genot heengaat. Het is geen plaats zooals den Haag, waar men allerlei afwisseling heeft. Neen, het is er stil en onze mannen vervelen zich er spoedig en hunkeren er naar om weêr weg te komen. Meermalen probeerden zij om zee te kiezen, maar moesten dan weêr aanstonds terugkeeren. Ongaarne maken

Sluiten