Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

naar te willen richten ? Daarin toch hebben zij het bewijs, dat de getrouwe Verbonds-God de beloften, door den doop beteekend en verzegeld, ook aan hunne kinderen bevestigt en dat Hij hun ten Leidsman wil wezen te midden van de gevaren der jeugd.

En zouden wij de ure der belijdenis ook niet opwekkend mogen noemen met het oog op de jeugdige leden zelve? Die toch van harte gelooft en erkent, dat ïuj in zichzeiven een verloren zondaar is, en dat er alleen in Jezus redding is voor verlorenen, komt ook tot Hem om door Hem gezaligd te worden en is dus een schaap der kudde van Hem, die zegt: Ik geef mpe schapen het eeuwige leven en zij zullen niet verloren gaan in der eeuwigheid.

Niet bij allen, die in vroegeren en lateren tijd belijdenis deden, was die belijdenis echter in waarheid een belijdenis des geloofs. Denkt slechts aan een Simon den toovenaar, aan een Demas en zoo vele anderen, die daarna openbaar werden als de zoodanigen, die nimmer van harte de onberouwehjke keus tot zaligheid hadden gedaan. En velen loopen in onze dagen gevaar evenzoo belijdenis te doen. Menigeen beschouwt het doen van belijdenis alleen als een soort van examen, waardoor men van de catechisatiën wordt ontslagen, en niet als eene belijdenis van hetgeen men gelooft. Zoo het doen van belijdenis te houden voor een examen of ook te meenen dat het alleen bestaat in de verstandelijke toestemming van de leer des geloofs, is evenzeer in strijd met Gods Woord als met de leer en praktijk der Gereformeerde Kerk. Volgens onze formulieren van doop en avondmaal, worden toch de leden der. gemeente beschouwd als geloovigen en geliefden in den Heere Christus, waarom men

Sluiten