Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ook aan hen, die op rijperen leefth'd gedoopt worden, vraagt of zh' in de gemeenschap onzer Christelijke Kerk niet alleen in het gehoor des Woords, maar ook in het gebruik des Avondmaals zullen volharden. *)

Wij herinneren TJ daarom aan hetgeen Paulus aan de gemeente te Rome schreef: Indien gy met uwen mond zult beiyden den Heere Jezus, en met uw hart gelooven, dat Hem God uit de dooden opgewekt heeft, zoo zult gy zalig worden. Want met het hart gelooft men ter rechtvaardigheid en met den mond belijdt men ter zaligheid.8)

De behjdenis des monds dient dus gepaard te gaan met het geloofs des harten. En is dit het geval, dan heeft men deel aan de gerechtigheid, die Christus als de lijdende Zaligmaker voor zyne gemeente heeft verworven en die Hy als de verheerlijkte den armen zondaar door het geloof deelachtig maakt. Paulus herinnert daaraan de gemeente, zeggende: Welke overgeleverd is om onze zonden, en opgewekt om onze recht vaardigmaking. 3)

De Opzieners der Gemeente kunnen echter niet oordeelen over den toestand des harten. Dit moet overgelaten worden aan Hem, die zegt: Ik, de Heere, doorgrond het hart en proef de nieren. 4)

Met hun oordeel over den staat der beiyders, mag

') Zie Appelius in zijne Hervormde leer op het punt van de belijdenis des geloofs. ') Rom. 10 :9, 10. *) Rom. 4:25. *) Jeremia 17:10.

Sluiten