Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

pers, kerk tegen kerk, universiteit tegen universiteit, staatspartij tegen partij, en eindelijk gelukte 't, om met klaar bewustzijn heel Nederlands volk te plaatsen voor de grootste der vragen : vóór of tegen den levenden God?

Dit was de vraag in diepen mannen-ernst bij schier kinderlijke naïviteit gesteld in de verkiezingen dezer dagen.

Gods voorzienig bestel hield de speciale vragen en bizondere punten van staatsbeleid op den achtergrond; 'tging evenals om 't ministerie, ook om al die punten heen; de verkiezingsleuze werd ditmaal een credo: „ik geloof in God, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde of een bittere negatie: „met de ordinantiën des Heeren, in zijn Woord geopenbaard, reken ik in de regeering van Nederland en Indie niet\"

De meerderheid der kiezenden beleed geloove in God. 't Ministerie dat — hoe veelszins voortreffelijk — Gods gezag niet huldigde, ging heen.

Een nieuwe groep Christenmannen werd geroepen rond den troon onzer Koningin, om haar regeering te stieren in de gangen van 't „koninkrijk Gods en zijne gerechtigheid", en hun leidsman is de rijkbegaafde, dien wij lief gekregen hebben als onzen Pleitbezorger, die 't recht van wat ons heilig is, bepleitte met zegevierende kracht ; als onzen Christusbelijder, die heel 't terrein der wetenschap voor onzen Koning heroverde; als onzen Markgraaf, die ons de grenzen bewaakte even nauwkeurig als trouw; als onzen Veldheer, die, nooit in zijn hope verflauwd, na elke nederlaag de plek van de toekomstige overwinning aanwees; als onzen Zielespijsbezorger, die „honig uit den rotssteen" wist te doen leken en week aan week „verborgen manna" bood.

Ja, daar is een volk in Nederland, dat hem lief heeft en met innige dankbaarheid Voor de schatten, die God in hem schonk, hem draagt in vurige gebeden, en dat hem de ontvangen eere gunt, als een op zijn arbeid voor Nederland en Oranje rechtmatige kroon ! Toch is 't wonderlijk in onze oogen wat geschiedt! Als tien jaar geleden deze man was opgetreden in de regeering van Nederland, er ware oproer gekomen, er waren moordaanslagen gepleegd.

En thans ontvangt hem heel de natie kalm, gelaten, bijna met blijdschap, en ieder zeide: hij is de man.

Wonderlijk! De aanvoerder der Sociaal-Demoncraten werd overal uitgeworpen; de aanvuurder der Christelijk-Historischenstaat

Sluiten