Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bij den Uitgever dezes is verschenen afl. 1 van •';

hanna en haar lofzang,

Een twaalftal practische Schriftbeschouwingen,

. UITGESPROKEN DOOR

J. D. VAN DER TELDEN,

Dienaar des Woords te Klündert.

Compleet in 6 afl. a f— .15. In eens compleet f—.90. Gebonden in netten band fl.30.

Deze Schriftbeschouwingen worden gunstig beoordeeld en aanbevolen ook voor „de Leeskerk". Ze zijn zeer dienstig tot het gebruik bij weekbeurtent*' in vacante kerken, wanneer die des winters worden gehouden.

Waar dit deel der H. Schrift bijzonder geschikt is tot het maken van practische wenken in het dagelijksche leven (huwelijk, sociale vraagstuk, Neo-Malthusianisme) daar zijn deze Schriftbeschouwingen zeer aan te bevelen om in den huiselijken kring vóoigelezen te worden en als geschenk bij Huwelijken enz. dienst te doen.

Na verschijning van de 6e afl. wordt de prijs bepaald op f 1,—; Gebonden f 1.40. ...

Vroeger verscheen van denzelfden Schrijver:

Drieërlei levensbeeld der geloovigen op aarde; 3-tal leerredenen: 1, De vreemdeling op aarde; 2. De looper in de loopbaan; 3. De strijder ter overwinning , ^^p^f . f—,35,

Gebed om en arbeid aan de volmaking der gemeente onzes Heeren ; 2-tal Ieerr..^^^^^^É^^^^^^.-., f—,25.

Gerechtigheid en Verlossing; Inleidend woord tot het gebed

voor Transvaal en Oranj e-Vrijstaat. .-jSgr ^^h^.^ . f—,2Qr

De gezegende Kerk des Heeren het Heidendom zegenend ; Leerrede over Ps. 67 : 2 en 3 . ^,&#iÊfc • Ë—,15.

Afscheidspredicatie te Middelburg; naar aanleiding van Ps, 28*9 . . . . . . . . . 'sis? f—,15

Stoomdruk Oosterbaan, Klemkerk & Le Cointre, Goes,

Sluiten