Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zulk een auteur altijd bezig met feiten, die reeds honderden malen vermeld zijn, v"

Maar gij hebt meerdere van die bekende feiten soms op verrass endnieuwe wijze belicht, en door de wijze, waarop ge ze in het kader van uw brochure ingevoegd en de consekwenties getrokken hebt, hebt ge ieder, die over Assen bezwaard is, ten zeerste aan u verplicht.

Naar mijn meening behoort uw brochure, mede door haar populairen vorm, tot het beste, wat in dezen kerkdijken strijd geschreven werd."

Geheel instemmen met dit oordeel doen we niet.

De lof kon wat minder zijn.

Maar tegenover het oordeel van Prof. Hepp mag ook dit oordeel worden gehoord.

Misschien komt er dan het juiste evenwicht!

VEROUDERD.

Uit „de Reformatie" kwamen we te weten, dat Dr. Gispen van Delft onze brochure zoo heeft genoemd. Verouderd en.... onwetenschappelijk! Verouderd — waarom?

Omdat het reeds twee jaar geleden is, dat de Synode van Assen vergaderde?

Maar heeft onze criticus dan niet gelezen, wat we daaromtrent op blz. 3, noot 1 hebben gezegd? Dat behoeven we nu toch niet meer te herhalen!

Of omdat de opgenoemde feiten wel eens meer aan de broederen zijn voorgehouden?

Maar zijn die feiten dan ooit weerlegd of is ooit op bevredigende wijze aangetoond, d'at daar, op het standpunt van Assen, geen Schriftaanranding in schuilt?

Zoolang dat niet is geschied, moeten deze feiten altijd en altijd weer worden herhaald.

Houdt aan, tijdig en ontijdig....

Dat geldt ook hier.

Verouderd zal deze brochure eerst wezen, als er onder ons, Gereformeerden, een eenparige wèl gefundeerde meening inzake Schriftgezag en Schriftbeschouwing gekomen is, en niet langer blindemannetje wordt gespeeld.

ONWETENSCHAPPELIJK.

Maar onwetenschappelijk is deze brochure toch wel! Waarom?

Omdat Schriftcritiek en tekstcritiek door elkander worden gehaspeld! Heusch, onze jonge doctor zegt het zoo!

Maar heeft hij dan niet gelezen wat we daaromtrent o.a. op blz. 29 noot 30 hebben geschreven?

Heeft onze jonge doctor onze brochure dan werkelijk niet begrepen? Dan zullen we probeeren ons nóg eenvoudiger uit te drukken. Want we mogen niet veronderstellen dat hij ons niet heeft willen begrijpen!

Zie, we hebben ons gesteld op het standpunt van Assen en hebben van uit dit standpunt geredeneerd, gelijk zoo dikwijls geredeneerd wordt, ook door verschillende Kerkbode-redacteuren.

Laten we eens een voorbeeld nemen.

Onze criticus weet toch wel, dat verschillende Kerkbodes nog niet zoo heel lang geleden een stuk van Dr. Kuyper hebben opgediept d at ongeveer vijftig jaar geleden geschreven werd, en dat daarmede moest worden aangetoond, dat al wie de bekende Paradijs-bijzonderheden niet letterlijk neemt op den ethischen weg is.

Met het oog op dergelijke argumentatie hebben wij óók een uitspraak van Dr K. aangehaald, óók een oude, waarin gezegd wordt, dat wij in de ethische richting bestrijden, dat zij de Schrift onzeker maakt, ten bewijze waarvan er dan op wordt gewezen, dat Daniël b.v. onecht wordt verklaard.

En nu hebben we dit willen zeggen: zie eens Heeren redacteuren en al wie zich op deze wijze laten voorlichten, als ge zóó te werk gaat en meent, dat ge met een paar oude uitspraken klaar zijt, wat moet ge dan, conse-

Sluiten