Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

. Het eerste gebod.

Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben.

Het tweede gebod.

Gij zult u geen gesneden beeld noch eenige gelijkenis maken van hetgene, dat boven in den hemel is, noch van hetgene, dat onder -op de aarde is, noch van hetgene, dat in de wateren onder de aarde is.

Gij zult u voor die niet buigen noch hen dienen; want Ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen, die Mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen, die Mij liefhebben en Mijne geboden onderhouden.

Het derde gebod.

Gij zult den naam des Heeren, uws Gods, niet ijdellijk gebruiken; want de Heere zal niet onschuldig houden, die zijnen Naam ijdellijk gebruikt.

Het vierde gebod.

Gedenkt den Sabbatdag, dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen; maar de'zevende dag is de Sabbat des Heeren, uws Gods; dan zult gij geen werk doen, gij, noch uw zoon, noch uwe docbter, noch uwe dienstknecht, noch uwe dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling,

Sluiten