Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

die in uwe poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt en de zee, en alles wat daarin is, en Hij rustte ten zevenden dage: daarom zegende de Heere den Sabbatdag, en heiligde denzelve.

Het vijfde gebod.

Eert uwen vader en uwe moeder, opdat uwe dagen verlengd worden in het land, dat u de Heere, uw God, geeft.

Het zesde gebod. Gij zult niet doodslaan.

Het zevende gebod. Gij zult niet echtbreken.

Het achtste gebod. Gij zult niet stelen.

Het negende gebod.

Gij zult geene valsche getuigenis spreken tegen uwen naaste.

Het tiende gebod.

Gij zult niet begeeren uws naasten huis; gij zult niet begeeren uws naasten vrouw, noch zijnen dienstknecht noch zijne dienstmaagd, noch zijnen os, noch zijnen ezel, noch iets, dat uws naasten is.

(Exod. 20; Deut. 5).

Sluiten