Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het Loofhuttenfeest of het feest der inzameling, ter gedachtenis aan de Loofhutten, tijdens de veertigjarige omzwervingen in de woestijn.

Het feest begon op den 14den van de maand Tischri en duurde zeven dagen, gedurende welken tijd men in de loofhutten moest wonen. Dit feest werd tevens gevierd als eene dankbetuiging aan God, voor den vruchtenoogst en "de wijnlezing.

Behalve deze drie groote feesten hadden de Joden nog andere heilige tijden:

.1. De Sabbat naar het 4e gebod.

2. Het Sabbatsjaar, dat om de zeven jaar gehouden werd.

Dit jaar was een rusttijd en heette daarom Rustof Sabbatsjaar, in welk jaar de grond onbebouwd bleef liggen; wat van zelf groeide was voor de armen.

3. Het Jubeljaar of Vrij-jaar.

Dit jaar volgde op het zevende Sabbatsjaar en werd dus om de vijftig jaar gehouden. In dit Jubel- of Vrij-jaar had een algemeene vrijlating van slaven en gevangenen plaats en werden alle schulden kwijtgescholden.

Ook werden de landerijen en eigendommen op nieuw gekocht en verpand.

Dit feestjaar werd aangekondigd met bazuingeschal door het geheele land op den avond van den Grooten Verzoendag. (Lev. 25).

Sluiten